Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Информационната система за предоставяне на електронни административни услуги на Министерство на правосъдието ще бъде пусната в реална експлоатация веднага след приемане на съответните нормативни изменения, осигуряващи нейното функциониране. Наличните в настоящия портал заявления за предоставяне на административни услуги и посочените изискуеми документи към тях ще бъдат приложими след влизане в сила на подготвените в рамките на проекта нормативни изменения.

Порталът е разработен в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Анализ, разработка на планове за действие, вътрешни правила за работа на администрацията, методики за осъществяване на информационен обем, разработка, внедряване и сертифициране на информационна система, както и обучение на служители с цел подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища“ в изпълнение на договор № С 11-15-1/25.09.2012 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с предмет: „Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища“.

Моля, изчакайте ...