Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ - НАПТО
177200331
20171103002
Сдружение
обл. Варна, общ. Варна, Варна
ул. "Кюстенджа", №24, ет. 2, ап.3
todor.raykov09@gmail.com, 0894435043

Данни за съдебна регистрация

Варненски окръжен съд
8
67

Цели

Обединяване на професионалисти от всички направления на хуманното здравеопазване, както и други професионалисти, имащи отношение към превенцията и/или терапевтичното обучение. Промотиране на терапевтичното обучение на национално и регионално ниво и утвърждаването му като подход за обучение на хора, живеещи с хронични заболявания. Повишаване на квалификацията на заинтересованите страни в областта на превенцията и/или терапевтичното обучение. Въвеждане на принципа на партньорство межди заинтересованите страни в областта на превенцията и/или терапевтичното обучение при изработване и приемане на стратегии, критерии и норми, политики и практики в системата на здравеопазването и социалните дейности. Допринасяне за развитието на научните изследвания в областта на превенцията и терапевтичното обучение и осигуряване на разпространение на научно познание в областта на превенцията и терапевтичното обучение. Създаване на интегриран подход за социални услуги, здравни грижи и терапевтично обучение на хора, живеещи със социално значими и редки заболявания в домашни условия и/или институционална среда. Подобряване на достъпа до палиативни грижи на хора, живеещи със заболявания, които не се повлияват от лечение, а основни са контролът болката и другите симптоми, както и психологичните, социалните и духовните проблеми, съпровождащи протичането на заболяването. Развитие и утвърждаване на активното гражданско участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването и активно включване на представители на пациентското движение в България в управлението на структурите в системата на здравеопазването и социалните дейности. Подобряване на диалога между представителите на пациентското движение в България и представителите на медицинската общност с местната и централната власт по отношение приемане на политики, стратегии и практики в сферата на превенцията и терапевтичното обучение. Въвеждане на принципа на партньорство между местната и централната власт и организациите на медицинските специалисти и професионалистите по здравни грижи. Осигуряване на достъп до медицинска, юридическа и психологическа помощ на хора, живеещи със социално значими и редки заболявания, хора от сегрегираните групи и ключови популации за превенция и терпевтино обучение. Изграждане на подход за здравна превенция по отношение разпространението и контрола на ХИВ/СПИН, вирусни хепатити и други сексуално предавани инфекции (СПИ), трансмисивни инфекции, социално значими заболявания, контрацепция и превенция на аборта. Осъществяване на първична, вторична и третична превенция на социално значими заболявания чрез кампании, акции и инициативи, целящи повишаване на здравната информираност на обществото и формиране на устойчив модел за самоконтрол на здравето и разработване на подход за намаляване на щетите от разпространението на Хив/Спин, вирусни хепатити и сексуално предавани инфекции и др. Разработване на скринингови програми за превенция, съвместно с държавни, общински структури, лечебни и други заведения. Създаването на положителна промяна и адекватно отношение на обществото към лицата засегнати и живеещи с ХИВ/СПИН, вирусни хепатити, СПИ и др. и намаляване на стигмата и дискриминацията към засегнатите лица, техните близки и партньори. Да работи за създаване на политика за лечение на наркозависмите в България и създаване на рехабилатационни програми за превенция на рецидива и социална интеграция. Развитие и утвърждаване на програми и стандарти за въвеждане на часове по здравно образование в училище и повишаване квалификацията на учителите за осъществяване на първична превенция сред учениците по отношение на ХИВ/СПИН, вирусни хепатити, СПИ, контрацепция трафик на хора, наркомании и наркозависмости и утвърждаване на здравословния начин на живот. Формира екип от младежки работници, които да бъдат обучени по основните направления на първичната превенция, които да работят активно за осъществяване на първична превенция в училища, висши учебни заведения, младежки структури и др.

Средства

Установяване на контакти и сътрудничество с институции, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина за организиране и реализиране на съвместни дейности и инициативи. Кандидатстване по различни проекти по регионални, национални, европейски и международни програми. Организиране и участие в срещи, обучения, уъркшопове, лекции, семинари, международни, регионални и национални дейности и инициативи, съобразно целите на асоциацията.

Предмет на дейност

Организиране и провеждане на семинари, лекции, консултации и неформални срещи по проблемите на превенцията и терапевтичното обучение. Организиране, апробиране и въвеждане на програми за терапевтично обучение на хора, живеещи с хронични заболявания. Обучение на заинтересовани страни в областта на превенцията и терапевтичното обучение. Организиране на пресконференции и открити информационни срещи по проблемите на превенцията и терапевтичното обучение. Провеждане на научни изследвания в областта на превенцията и терапевтичното обучение. Разработване и предоставяне на подходящи образователни материали за използване в масмедиите и обмяна на информационни материали със сходни структури в България и чужбина. Провеждане на публични кампании, промотиращи превенцията и терапевтичното обучение. Създаване на информационни центрове в областта на превенцията и терапевтичното обучение. Публикации в средствата за масова комуникация, свързани с основните цели на асоциацията. Създаване на печатен и електронен орган на асоциацията за предоставяне, споделяне и обмен на информация.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
НЕЛИ МИТКОВА ЕРМЕНЛИЕВА 01.08.2017 01.08.2022
МИНКО МИЛЧЕВ МИЛЕВ 01.08.2017 01.08.2022
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 01.08.2017 01.08.2022
ЦВЕТОМИЛА ПЕПИЕВА ЦВЕТКОВА 01.08.2017 01.08.2022
ТОДОР РОСЕНОВ РАЙКОВ 01.08.2017 01.08.2022

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...