Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
131066056
20070831002
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
район Средец, ул. Хан Аспарух, №26, ап.1
[email protected], 988 58 41, www.bg-parks.net

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
10261
1246

Цели

Популяризиране, опазване и изучаване на българските паркове и системата от защитени територии и-зони от HEM (национална екологична мрежа); Опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, културното и духовното наследство на българските паркове и системата от защители територии и зони от HEM; Развитие на парковете и другите защитени територии и зони от HEM; Подпомагане генерирането на доходи от парковите и околопаркови територии, вкл. и за местното неселение; Информиране на обществеността за значението и целите на системата от защитени територии и зони HEM; насърчаване и постигане на ефективни партньорства и сътрудничества на всички организации и институции, ангажирани с опазване на защитените територии и зони от HEM и на биологичното разнообразие; Подпомагане на устойчивото развитие на системата на парковете и защитените територии и зони от HEM за благото на настоящите и бъдещите поколения; Изграждане на природозащитна и екологична култура в българското общество; -Подпомагане развитието и прилагането на националното и международното законодателство и успешни практики в областта на защитените територии, защитените зони от HEM, и на биологичното и ландшафтното разнообразие. Развитие на плащанията за екосистемни услуги; Подпомагане развитието на специализирани администрации на защитени територии и зони от HEM.

Средства

Организиране и провеждане на конференции и семинари, занятия и обсъждания и извършване на научно- изследователска и просветна дейност; Разработване и реализиране на проекти за оптимално използване на местните ресурси; Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри, с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на развитието на системата от защитени територии в България; Управление на средства, имоти и доходи от тях, които могат да бъдат използвани и изразходвани за развитие на системата от защитени територии в България и подобряване на тяхното управление: Подкрепяне на законодателни и образователни инициативи; подпомагане на регионалното развитие с цел устойчиво използване на парковите територии; Реализиране на информационни и рекламни стратегии и планове; Други незабранени от закона дейности.

Предмет на дейност

Вътрешно- координационна: Съгласува и обобщава интересите, проблемите и потребностите, свързани с устойчивото управление на защитените територии. Събира, поддържа и актуализира база данни за природните и туристически ресурси на защитените територии. Съдейства за обмена на управленски опит - споделяне на успешни практики, свързани с научната и консервационна дейности, образователните програми, туризма, маркетинга, генерирането на приходи и др. Представителна - представя и защитава интересите на парковете пред "външната" за тях среда: Държавно управление - прави предложения за усъвършенстване на правната среда, свързана с дейността и функциите на Дирекциите, статута и режима на ползване на защитените територии, както и съдейства при дефинирането на националната политика и стратегии относно управлението им (Министерски съвет, ресорн^ет^Щ^б-терства - МОСВ и МЗХ. техните органи и поделения). Международ^^^одвШя^ организации, имащи отношение към опазването на околната среда. Поддържа връзка с тях, с цел осведоменост относно световните тенденции и практики, свързани с управлението на защитените територии. Осигурява условия за обмен на опит и съвместни дейности. Международни донорски фондове - кандидатства за проекти, свързани с развитието на защитените територии, зоните около тях и създаване на условия за подобряване на жизнения статус на местното население. Бизнес среда - запознаване с възможностите за извършване на стопанска дейност в защитените територии - странични ползвания, развитие на устойчиви форми на туризъм и земеделие с оглед на допълнително финансиране и популяризиране на защитените територии, както и създаване на заетост за местното население. Медия - изготвяне на национална рекламна политика, стратегия и продукти, както и поддържане на връзки с обществеността. Интернет - поддържане, актуализиране и усъвършенстване на уебсайта - www.bg-parks.net. Научни институти, учебни заведения - поддържане на връзки с тях, с оглед подобряване на консервационната дейност, образованието и възпитанието на подрастващите чрез провеждане на научни и учебни практикуми и семинари, зелени училища лагери и др. Международни, национални и регионални форуми - конференции, симпозиуми, изложения, панаири и други, които имат отношение към защитените територии. За изпълнение на целите и подпомагане на функциите си Асоциацията може да създаде стопанска структура и изследователски звена, чиито дейности се подчиняват на нормите на българското законодателство за съответния вид дейност. Асоциацията може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите от тази дейност се използват за постигане на целите, определени в Устава: предоставяне на консултации и участие в конкурси за извършване на консултантска дейност в сферата на опазването на околната среда, парковите територии в Република България и развитието на предприемачеството; връзки с обществеността, свързани с дейността на Асоциацията; реализиране самостоятелно или заедно с други организации на всякакви други дейности, които са свързани с постигането на целите на Асоциацията.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 03.08.2015 03.08.2020
ДОБРОМИРА ДИМОВА ПЕТРОВА 03.08.2015 03.08.2020
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДУНЧЕВ 03.08.2015 03.08.2020
МИЛКО СОТИРОВ БЕЛБЕРОВ 03.08.2015 03.08.2020
ТОМА ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ 03.08.2015 03.08.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...