Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
131066056
20070831002
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
район Средец, ул. Хан Аспарух, №26, ап.1
[email protected], 988 58 41, www.bg-parks.net

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
10261
1246

Цели

Популяризиране, опазване и изучаване на българските паркове и системата от защитени територии и-зони от HEM (национална екологична мрежа); Опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, културното и духовното наследство на българските паркове и системата от защители територии и зони от HEM; Развитие на парковете и другите защитени територии и зони от HEM; Подпомагане генерирането на доходи от парковите и околопаркови територии, вкл. и за местното неселение; Информиране на обществеността за значението и целите на системата от защитени територии и зони HEM; насърчаване и постигане на ефективни партньорства и сътрудничества на всички организации и институции, ангажирани с опазване на защитените територии и зони от HEM и на биологичното разнообразие; Подпомагане на устойчивото развитие на системата на парковете и защитените територии и зони от HEM за благото на настоящите и бъдещите поколения; Изграждане на природозащитна и екологична култура в българското общество; -Подпомагане развитието и прилагането на националното и международното законодателство и успешни практики в областта на защитените територии, защитените зони от HEM, и на биологичното и ландшафтното разнообразие. Развитие на плащанията за екосистемни услуги; Подпомагане развитието на специализирани администрации на защитени територии и зони от HEM.

Средства

Организиране и провеждане на конференции и семинари, занятия и обсъждания и извършване на научно- изследователска и просветна дейност; Разработване и реализиране на проекти за оптимално използване на местните ресурси; Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри, с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на развитието на системата от защитени територии в България; Управление на средства, имоти и доходи от тях, които могат да бъдат използвани и изразходвани за развитие на системата от защитени територии в България и подобряване на тяхното управление: Подкрепяне на законодателни и образователни инициативи; подпомагане на регионалното развитие с цел устойчиво използване на парковите територии; Реализиране на информационни и рекламни стратегии и планове; Други незабранени от закона дейности.

Предмет на дейност

Вътрешно- координационна: Съгласува и обобщава интересите, проблемите и потребностите, свързани с устойчивото управление на защитените територии. Събира, поддържа и актуализира база данни за природните и туристически ресурси на защитените територии. Съдейства за обмена на управленски опит - споделяне на успешни практики, свързани с научната и консервационна дейности, образователните програми, туризма, маркетинга, генерирането на приходи и др. Представителна - представя и защитава интересите на парковете пред "външната" за тях среда: Държавно управление - прави предложения за усъвършенстване на правната среда, свързана с дейността и функциите на Дирекциите, статута и режима на ползване на защитените територии, както и съдейства при дефинирането на националната политика и стратегии относно управлението им (Министерски съвет, ресорн^ет^Щ^б-терства - МОСВ и МЗХ. техните органи и поделения). Международ^^^одвШя^ организации, имащи отношение към опазването на околната среда. Поддържа връзка с тях, с цел осведоменост относно световните тенденции и практики, свързани с управлението на защитените територии. Осигурява условия за обмен на опит и съвместни дейности. Международни донорски фондове - кандидатства за проекти, свързани с развитието на защитените територии, зоните около тях и създаване на условия за подобряване на жизнения статус на местното население. Бизнес среда - запознаване с възможностите за извършване на стопанска дейност в защитените територии - странични ползвания, развитие на устойчиви форми на туризъм и земеделие с оглед на допълнително финансиране и популяризиране на защитените територии, както и създаване на заетост за местното население. Медия - изготвяне на национална рекламна политика, стратегия и продукти, както и поддържане на връзки с обществеността. Интернет - поддържане, актуализиране и усъвършенстване на уебсайта - www.bg-parks.net. Научни институти, учебни заведения - поддържане на връзки с тях, с оглед подобряване на консервационната дейност, образованието и възпитанието на подрастващите чрез провеждане на научни и учебни практикуми и семинари, зелени училища лагери и др. Международни, национални и регионални форуми - конференции, симпозиуми, изложения, панаири и други, които имат отношение към защитените територии. За изпълнение на целите и подпомагане на функциите си Асоциацията може да създаде стопанска структура и изследователски звена, чиито дейности се подчиняват на нормите на българското законодателство за съответния вид дейност. Асоциацията може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите от тази дейност се използват за постигане на целите, определени в Устава: предоставяне на консултации и участие в конкурси за извършване на консултантска дейност в сферата на опазването на околната среда, парковите територии в Република България и развитието на предприемачеството; връзки с обществеността, свързани с дейността на Асоциацията; реализиране самостоятелно или заедно с други организации на всякакви други дейности, които са свързани с постигането на целите на Асоциацията.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИВАН ********* ИВАНОВ 03.08.2015 03.08.2020
ДОБРОМИРА ********* ПЕТРОВА 03.08.2015 03.08.2020
АЛЕКСАНДЪР ********* ДУНЧЕВ 03.08.2015 03.08.2020
МИЛКО ********* БЕЛБЕРОВ 03.08.2015 03.08.2020
ТОМА ********* БЕЛЕВ 03.08.2015 03.08.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...