Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

БЪЛГАРСКА Т-КЛАС ФЕДЕРАЦИЯ
176962115
20160203005
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ул.Ген.Йосиф В. Гурко, №64, ет. 1, ап.3
0886664685

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
22029
553

Цели

Разпространение и популяризиране на стрелковия спорт Т-Клас в Република България; развитие на стрелковия спорт Т-Клас, като спорт повишаващ физическото възпитание и психическата устойчивост и като средство за физическото и духовното развитие на младежи и възрастни; въвеждане и налагане на новите световни стандарти при боравенето с огнестрелно оръжие за спортни цели; приемане на спортен правилник и вътрешни нормативни документи за функционирането и регулирането на стрелковия спорт Т-Клас в Република България; оказване на методическа помощ при изграждане на спортни бази и съоръжения от стрелковите клубове в Република България; организиране и
поддържане на национален спортен календар по стрелковия спорт Т-Клас; организиране на състезания по спорта Т-Клас и излъчване на шампиони по отделните дисциплини; организиране на информационна и справочна дейност за
популяризирането и развитието на стрелковия спорт Т-Клас; организиране на семинари за обучение и лицензиране на съдии, треньори и инструктори по стрелковия спорт Т-Клас в България; организиране на разменни гостувания на
международни спортни деятели, технически и други специалисти в областта на спорта Т- Клас; координация с други международни, европейски и държавни институции имащи отношение към спецификата на стрелковия спорт Т-Клас,
взаимодействие с експертни комисии при създаване и промени в нормативни документи - директиви, закони и други актове за прилагане на регулациите и контрола над огнестрелните оръжия и боеприпасите в национален мащаб;
взаимодействие със сродни стрелкови национални и международни организации; насърчаване сътрудничеството и взаимодействието със специализирани военни и полицейски органи и спортни организации с цел обмяна на опит, експертни знания.

Средства

Членува в Международна Т-Клас Конфедерация -МТКФ (International Т-Class Confederation - ITCC) и спазване на нейните правила; създаде и управлява Стрелкова Академия към Федерацията по стрелковия спорт Т-Клас; организира обучение, подготовка и лицензиране на съдии, треньори и инструктори по стрелковия спорт Т-Клас,
включително и провеждане на социална дейност с цел разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми по стрелковия спорт Т- Клас за хора в неравностойно положение; проектира, създава и
поддържа нови видове стрелкови съоръжения необходими за провеждане на състезания и подготовка на състезатели по стрелковия спорт Т-Клас; проектира, създава и управлява собствени и наети спортно-тренировъчни бази и 
ги помощни съоръжения и инфраструктура; осъществява научно- изследователска дейност в областта на законодателството, свързано с огнестрелните оръжия, оръжезнанието, балистиката, спорта, спортната психология и съвременните методики за стрелкова подготовка и обучение; участва, чрез свои представители в експертни комисии за създаване и усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на регулациите и контрола на режимите на огнестрелните оръжия в Република България и в чужбина; осъществява партньорство с държавни и общински институции, с военни и полицейски органи и подразделения, с други неправителствени български и международни организации със сродна дейност; поддържа собствен електронен сайт в интернет, издава печатни материали, книги, статии, методични ръководства и други свързани с предмета на дейност; популяризира чрез списания, бюлетини, брошури, плакати и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и обществото към Федерацията и спорта Т-Клас; изгражда собствен фонд с помощта на спонсори и дарители, участва в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други
финансиращи институции, свързани с целите на Федерацията; използва за постигане на целите си постъпления от членски внос, отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина, приходи от реклама и
спонсорска дейност, приходи от спортни и други мероприятия, доброволен труд и други разрешени от закона дейности; осъществява всякакви помощни дейности за постигане целите на Федерацията, които не противоречат на националното законодателство.

Предмет на дейност

Рекламна, издателска, консултантска, информационна, посредническа, спомагателна и друга дейност и сключване на свързаните с тях и необходимите за осъществяването им договори; търговска дейност, насочена към обезпечаване организирането и провеждането на обучителни курсове, лектории, спортни мероприятия, продуктови демонстрации, изложения, конференции, семинари, работни съвещания и други подобни мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Федерацията; други дейности и услуги, свързани с постигане целите на Федерацията, допустими от националното законодателство. Допълнителна стопанска дейност: като организира провеждане на обучителни курсове, семинари, лектории, конференции, организиране на спортни мероприятия, изложения и продуктови демонстрации, рекламна и издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, консултиране, информационно и фирмено посредничество, отдаване под наем, предоставяне на експертни услуги свързани с оръжезнанието, балистиката, спорта и спортната психология, методиките за стрелкова подготовка и обучение, както и реализиране на други дейности, свързани с постигане целите на Федерацията и допустими от националното законодателство.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
МАРИЯН НИКОЛОВ ПЕТКОВ 03.12.2015 03.12.2020
ГЕНО РУМЕНОВ АНДРЕЕВ 03.12.2015 03.12.2020
ИВЕЛИН ДОБРЕВ ДОБРЕВ 03.12.2015 03.12.2020
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ 03.12.2015 03.12.2020
ИВАН ГЕОРГИЕВ БЪРЗИЛОВ 03.12.2015 03.12.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...