Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДЕМОКРАЦИЯ И СИГУРНОСТ
121028721
20031009012
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. Шандор Петьофи, №47, ет. 3
[email protected], 952-02-90; Е-mail:

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
2021
18609

Цели

Разпространяване и утвърждаване на ценностите на гражданското общество, хармонизация с демократичните практики в Европа по проблемите на гражданския контрол върху институциите на сигурността и защита на човешките права.

Средства

1. Организиране и провеждане на разяснителна работа за разпространение на ценностите и практиките на гражданското общество; 2. Разработване и реализиране на собствени програми за постигане на целите на фондацията; 3. Участие в конкурси за проекти на национално и международно равнище в интерес на постигане на целите на фондацията; 4. Организиране и провеждане на преценка на професионалните възможности на освобождаваните от структурите на сигурността и отбраната на страната за установяване на техния статус, на техните реални възможности и перспективи, както и на други лица, нуждаещи се от това; 5. Провеждане на курсове за мотивация, квалификация и преквалификация, като начало на процеса на адаптация; 6. Създаване и поддържане на база данни за наличните възможности за квалификация, набиране и пренасочване на работна ръка; 7. подпомагане и въздействие за реализирането на нови проекти за разкриване на работни места в интерес на освобождаваните от системата за сигурност и отбраната на страната; 8. Стимулиране и оказване на квалифицирана помощ за самоорганизиране на освобождаваните в кооперации, сдружения и икономически субекти; Картотекиране на преминаващите процеса на адаптиране и описание на последващата им заетост; 9. Поддържане на висока медийна активност в интерес на процеса на адаптирането; 10. Извършване на аналитична и изследователнта дейност, провеждането на семинари и конференции с участие на заинтересовани структури у нас и от други страни в интерес на процеса на адаптирането; 11. Обучение на кадри на регионално равнище във ведомствени структури и в структури на гражданското общество за разширяване на дейността по адаптирането; 12. Изготвяне на предложения за организационно усъвършенстване на процеса на адаптирането; 13. Участие в работни групи и други временни структури, които анализират, разработват и предлагат нови или усъвършенствани нормативни уредби на процеса на адаптацията, социалната реинтеграция и развитието на гражданското общество; 14. Поддържа активни международни конткакти със сродни организации в Европа.
за повишиаване активността на тези лица в гражданското общество след уволнението им от структурите на националната сигурност и отбраната.
За постигането на целите си, Фондацията ще използва следните   
1. Орг. и провеждане на разяснителна работа за разпространение на ценностите и практиките на гражданското общество; 2. Разработване и реализиране на собствени програми за постигане целите на фондацията; 3. Участие в конкурси за проекти на национално и международно равнище в интерес на постигане на целите на фондацията; 4. Орг. и провеждане на преценка на профес. възможности на освобождаваните от структурите на сигурността и отбраната на страната за установяване на техния статус, на техните реални възможности и перспективи, както и на други лица, нуждаещи се от това; 5. Провеждане на курсове за мотивация, квалификация и преквалификация, като начало на процеса на адаптация; 6. Създаване и поддържане на база данни за наличните възможности за квалификация, набиране и пренасочване на работна ръка; 7. Подпомагане и въздействие за реализирането на нови проекти за разкриване на работни места, в интерес на освобождаваните от системата за сигурност и отбраната на страната; 8. Стимулиране и оказване на квалифицирана помощ за самоорганизиране на освобождаваните в кооперации, сдружения и икономически субекти; картотекиране на преминаващите процеса на адаптиране и описание на последващата им заетост; 9. Поддържане на висока медийна активност в интерес на процеса на адаптирането; 10. Извършване на аналитична и изсл. дейност, провеждане на семинари и конференции с участие на заинтересовани структури у нас и от други страни в интерес на процеса на адаптирането; 11. Обучение на кадри на регионално равнище във ведомствени структури и в структури на гражданското общество за разширяване на дейността на адаптирането; 12. Изготвяне на предложения за организационно усъвършенстване на процеса на адаптирането; 13. Участие в работни групи и други временни структури, които анализират, разработват и предлагат нови или усъвършенствани нормативни уредби на процеса на адаптацията, социалната реинтеграция и развитието на гражданското общество; 14. Поддържа активни международни контакти със сродни организации в Европа.

контакти със сродни организации в Европа.

Предмет на дейност

 1. Насърчава утвърждаването и развитието на демократичните ценности, институции и култура; 2. Изгражда и укрепва структурите на гражданското общество в България; 3. Допринася за демократичното решаване на въпросите наотбраната, сигурността и вътрешния ред; 4. Отстоява правата на гражданите в системата насигурността и упражняването на гражданския контрол върху институциите на сигурността; 5. Подпомага усилията на ЮЛ и ФЛ, които имат отношение към процеса на адаптацията на уволняващите се и зачислени в запаса от структурите на националната сигурност и отбраната, да координира дейността на тези лица за постигане на висока ефективност на процеса на адаптацията. 6. Полага системни грижи за формиране на обществено мнение в дух на разбиране и съдействие на уволняващите се от структурите на националната сигурност и отбраната; 7. Съдейства за повишаване активността на тези лица в гражданското общество след уволнението им от структурите на националната сигурност и отбраната.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
АНДРЕЙ ********* БУНДЖУЛОВ 03.12.2001 03.12.2006
МЛАДЕН ********* ГРИГОРОВ 03.12.2001 03.12.2006
ДИМИТЪР ********* ЙОНЧЕВ 03.12.2001 03.12.2006

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...