Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДЕМОКРАЦИЯ И СИГУРНОСТ
121028721
20031009012
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. Шандор Петьофи, №47, ет. 3
[email protected], 952-02-90; Е-mail:

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
2021
18609

Цели

Разпространяване и утвърждаване на ценностите на гражданското общество, хармонизация с демократичните практики в Европа по проблемите на гражданския контрол върху институциите на сигурността и защита на човешките права.

Средства

1. Организиране и провеждане на разяснителна работа за разпространение на ценностите и практиките на гражданското общество; 2. Разработване и реализиране на собствени програми за постигане на целите на фондацията; 3. Участие в конкурси за проекти на национално и международно равнище в интерес на постигане на целите на фондацията; 4. Организиране и провеждане на преценка на професионалните възможности на освобождаваните от структурите на сигурността и отбраната на страната за установяване на техния статус, на техните реални възможности и перспективи, както и на други лица, нуждаещи се от това; 5. Провеждане на курсове за мотивация, квалификация и преквалификация, като начало на процеса на адаптация; 6. Създаване и поддържане на база данни за наличните възможности за квалификация, набиране и пренасочване на работна ръка; 7. подпомагане и въздействие за реализирането на нови проекти за разкриване на работни места в интерес на освобождаваните от системата за сигурност и отбраната на страната; 8. Стимулиране и оказване на квалифицирана помощ за самоорганизиране на освобождаваните в кооперации, сдружения и икономически субекти; Картотекиране на преминаващите процеса на адаптиране и описание на последващата им заетост; 9. Поддържане на висока медийна активност в интерес на процеса на адаптирането; 10. Извършване на аналитична и изследователнта дейност, провеждането на семинари и конференции с участие на заинтересовани структури у нас и от други страни в интерес на процеса на адаптирането; 11. Обучение на кадри на регионално равнище във ведомствени структури и в структури на гражданското общество за разширяване на дейността по адаптирането; 12. Изготвяне на предложения за организационно усъвършенстване на процеса на адаптирането; 13. Участие в работни групи и други временни структури, които анализират, разработват и предлагат нови или усъвършенствани нормативни уредби на процеса на адаптацията, социалната реинтеграция и развитието на гражданското общество; 14. Поддържа активни международни конткакти със сродни организации в Европа.
за повишиаване активността на тези лица в гражданското общество след уволнението им от структурите на националната сигурност и отбраната.
За постигането на целите си, Фондацията ще използва следните   
1. Орг. и провеждане на разяснителна работа за разпространение на ценностите и практиките на гражданското общество; 2. Разработване и реализиране на собствени програми за постигане целите на фондацията; 3. Участие в конкурси за проекти на национално и международно равнище в интерес на постигане на целите на фондацията; 4. Орг. и провеждане на преценка на профес. възможности на освобождаваните от структурите на сигурността и отбраната на страната за установяване на техния статус, на техните реални възможности и перспективи, както и на други лица, нуждаещи се от това; 5. Провеждане на курсове за мотивация, квалификация и преквалификация, като начало на процеса на адаптация; 6. Създаване и поддържане на база данни за наличните възможности за квалификация, набиране и пренасочване на работна ръка; 7. Подпомагане и въздействие за реализирането на нови проекти за разкриване на работни места, в интерес на освобождаваните от системата за сигурност и отбраната на страната; 8. Стимулиране и оказване на квалифицирана помощ за самоорганизиране на освобождаваните в кооперации, сдружения и икономически субекти; картотекиране на преминаващите процеса на адаптиране и описание на последващата им заетост; 9. Поддържане на висока медийна активност в интерес на процеса на адаптирането; 10. Извършване на аналитична и изсл. дейност, провеждане на семинари и конференции с участие на заинтересовани структури у нас и от други страни в интерес на процеса на адаптирането; 11. Обучение на кадри на регионално равнище във ведомствени структури и в структури на гражданското общество за разширяване на дейността на адаптирането; 12. Изготвяне на предложения за организационно усъвършенстване на процеса на адаптирането; 13. Участие в работни групи и други временни структури, които анализират, разработват и предлагат нови или усъвършенствани нормативни уредби на процеса на адаптацията, социалната реинтеграция и развитието на гражданското общество; 14. Поддържа активни международни контакти със сродни организации в Европа.

контакти със сродни организации в Европа.

Предмет на дейност

 1. Насърчава утвърждаването и развитието на демократичните ценности, институции и култура; 2. Изгражда и укрепва структурите на гражданското общество в България; 3. Допринася за демократичното решаване на въпросите наотбраната, сигурността и вътрешния ред; 4. Отстоява правата на гражданите в системата насигурността и упражняването на гражданския контрол върху институциите на сигурността; 5. Подпомага усилията на ЮЛ и ФЛ, които имат отношение към процеса на адаптацията на уволняващите се и зачислени в запаса от структурите на националната сигурност и отбраната, да координира дейността на тези лица за постигане на висока ефективност на процеса на адаптацията. 6. Полага системни грижи за формиране на обществено мнение в дух на разбиране и съдействие на уволняващите се от структурите на националната сигурност и отбраната; 7. Съдейства за повишаване активността на тези лица в гражданското общество след уволнението им от структурите на националната сигурност и отбраната.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
АНДРЕЙ ВИКТОРОВ БУНДЖУЛОВ 03.12.2001 03.12.2006
МЛАДЕН ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ 03.12.2001 03.12.2006
ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЙОНЧЕВ 03.12.2001 03.12.2006

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...