Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
121858448
20031218061
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. "Г. С. Раковски 112", ет. 1
pcrp@ultima-bg.com, т. 987 88 67,ф. 981 44 11

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
6584
2159

Цели

Целите на Сдружението са спомагане за интеграция на индивиди със сензорни, ментални (включително ADHD и LD) и физически увреждания в съвременното общество, внедряване на нови форми и методи за индивидуална психологическа помощ, свързани със световните научни разработки в областта на психологията, иницииране на обществена подкрепа, както и подкрепа от страна на държавата за хората с увреждания.; Участие в изграждането на гражданско общество; Осъществяване на сътрудничество с други организации със сродни цели на територията на Република България и чужбина.

Средства

реализира програми и проекти за рехабилитация и интеграция ма лицата с увреждания.. Разработка на методики за корекции към нормализиране на социална ефективност. Осъществява контакти и взаимодействие с държавни и институции със сродни цели в страната и чужбина, работещи за развитието и представляващи волята и интересите на организираното гражданско общество  Разработва и реализира  проекти, програми и курсове за осъществяване на целите си; Внедрява нови модели и добри практики в областта на услугите, подпомагащи ионтеграцията на лицата с увреждания; Провежда правозащитни, информационни и анти - дискриминационни материали в т.ч. печатни и електронни, във връзка с дейността си.  Организира и провежда консултации, обучения, семинари, симпозиуми, конференции, работни срещи, кръгли маси  и други за развитието и решаването на проблемите на лицата  с увреждания, свързани с целите на Центърът. Организира и провежда културни, спортни и други мероприятия; Приема физически и юридически лица за членове по реда на Глава Четвърта от този Устав. Центърът за  психологически изследвания доставя социални услуги по установеия нормативен ред за възрастни и/или деца с уврежания, техните семейства и сподвижници. Център за психологически изследвания доставя на членовете си услуги, обучителни курсове, здрави консултации, информационни услуги и др.

Предмет на дейност

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:Подпомага социалната интеграция на лица със специфични възможности - социално включване. Подпомага социално слабите, хората с увреждания и лица от нуждаещи се групи; Прави анализи, проучвания и становища по въпроси, засягащи правата на хората с увреждания на регионално, национално и международно равнище; Подпомага и участва в работата на държавната,централни и местни  администрации при изработването на регионални и  национални политики в областта на хората с увреждания; Участва в работата на нациорални и европейски структури, работещи в сферата на социално-икономическите въпроси, засягащи хората с увреждания; Защитава хората с увреждания за недопускане на дискриминация; Подпомагаи зграждането. на съвременно огрранизирано гражданско общество в Република България

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: Социални улуги; спомагателни услуги, обучителни курсове, медицински услуги, продажба на предмети и произведения на изкуството, продажба на помощни средства за лица с увреждания, извършва промоционална и рекламна дейност. психологически услуги; консултантски услуги

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИВАН СТОЯНОВ КАРАГЬОЗОВ 07.03.2016 06.03.2021
РАЛИЦА ВЕНКОВА ЙОРГОВА 07.03.2016 06.03.2021
ДИАНА ИВАНОВА ИНДЖОВА 07.03.2016 06.03.2021

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...