Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО
175685416
20090626025
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. Акад. Г. Бончев л. 6
02/9400933

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
16937
282

Цели

1. Да съдейства за осъществяването на целите на Конвенция 2003 за опазване на нематериалното културно наследство в страните от региона; 2. Да популяризира необходимостта от опазване на нематериалното културно наследство на местно, национално и регионално равнище чрез осигуряване на по-висока съпричастност на обществеността към дейностите в тази област и чрез подкрепа и участие в дейности, свързани с опазването на нематериалното културно наследство в страните от региона; 3. Да подпомага усилията за опазване на елементите на нематериалното културно наследство от региона, включени в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство и в Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ; 4. Да подкрепя и съдейства за изграждането и укрепването на Национални Представителни листи на нематериалното културно наследство и Национални листи на елементите, нуждаещи се от спешна помощ в страните от региона; 5. Да
съдейства за укрепването на институциите, занимаващи се с изучаването и опазването на нематериалното културно наследство на местно, национално и регионално равнище, както и за установяването на връзки между тях; 6. Да подкрепя и участва в дейности за подготовка на специалисти в областта на нематериалното културно наследство; 7. Да полага усилия за укрепването на сътрудничеството с ЮНЕСКО и със съответните сродни институции в други държави и региони.

Средства

1. Координация на дейностите, насочени към подобряване на опазването и изучаването на нематериалното културно наследство в региона; 2. Създаване на условия за ефективно участие на държавите-членки в усилията на международната общност по опазване на нематериалното културно наследство в съответствие с Конвенция 2003 за опазване на нематериалното културно наследство; 3. Оказване на съдействие на държавите- страни по Конвенцията, при нейното прилагане на национално равнище, както и при подготвяне на досиетата на отделните кандидатури, предложени за включване в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството и в Списъка на нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ; 4. Организиране на специализирано обучение на лицата, ангажирани с опазване на нематериалното културно наследство, в това число на краткосрочни и дългосрочни курсове (с издаване на дипломи), съчетаващи теоретична и практическа подготовка; 5. Подпомагане на държавите от региона при съставянето на регистри на нематериалното наследство в съответствие с изискванията на Конвенция 2003; 6. Провеждане на научни симпозиуми и на международни или регионални конференции, както и организиране на научно-практически семинари на тема нематериалното културно наследство на човечеството; 7. Оказване на помощ по отношение на анализа на културните политики и запознаване на обществеността в региона с действащите целеви актове на международното право; 8. Събиране и разпространяване чрез интернет на информация за осъществяваните инициативи по опазване на нематериалното културно наследство в региона. Създаване на уеб-сайт на Центъра; 9. Организиране на публични мероприятия с цел представяне на нематериалното наследство в страната и в региона като напр. представления, изложби, 


концерти, създаване и разпространение на мултимедийни продукти и т.н., за повишаване на обществената осведоменост и съпричастност, в частност на младото поколение за значимостта на нематериалното културно наследство; 10. Изграждане на база данни от специалисти, практически изпълнители и експерти от страната и региона, занимаващи се с проблемите на нематериалното културно наследство; 11. Осъществяване на други законни дейности, свързани с постигане на своите цели. Предмет на стопанската

Предмет на дейност

 извършването на образователна, обучителна, информационна, изложбена, издателска, рекламна, консултантска, преводаческа, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.

Управителен орган

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ДАНИЕЛ ********* КАЛЧЕВ 12.11.2014 12.11.2018

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...