Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА
122025053
20070831016
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
жк Западен, бл. 130, вх. Б, ет. 2, ап.6

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
173
13197

Цели

да създава и предлага алтернативни модели за разрешаване на екологични проблеми, да изгради ефективна система на взаимодействие между съществуващите неправителствените екологични организации в България и в чужбина за съвместни природозащитни действия, да събира и разпространява информация свързана с проблемите на околната среда, да дава гласност на такава информация чрез подходящи форми, да формира природозащитна култура и да съдейства за повишаване на общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата.

Средства

създава информационен екологичен център, издава бюлетини с екологична тематика, организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда в рамките на закона и по установения от закона ред, организира форуми за запознаване на обществеността с екологични проблеми.

Предмет на дейност

продажба на информационни и други материали с екологична тематика, предоставяне на услуги, консултации свързани с целите на сдружението, срещу заплащане, провеждане на обучения и образователни курсове свързани с целите на сдружението, производство на материали и продукти с екологична тематика, всички свързани с целите на сдружението разрешени от закона дейности.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ГЕНАДИ БОРИСОВ КОНДАРЕВ 31.01.2017 31.01.2019
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ПОПОВ 31.01.2017 31.01.2019
ДАНИТА НИКОЛАЕВА ЗАРИЧИНОВА 31.01.2017 31.01.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...