Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД
177101397
20170116013
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул.Княз Борис, №71, ет. 2, ап.офис 2
884533787

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
22749
726

Цели

Стимулира обществената консолидация около ценностите на демокрацията и правосъдието чрез по-дълбокото осмисляне на споделения граждански демократичен опит на локално и глобално ниво, като подпомага обществото и институциите в неговите усилия и действия за правова, демократична и справедлива държава; Изгражда ефективен граждански модел чрез секторна антикорупционна стратегия на превенция, идентификация и противодействие на корупцията и злоупотребата с власт в Република България; Ангажира средствата на визуалното и други изкуства, репортажната и документална фотография, обществения дебат и други съчетания от жанрове и форми за постигането на горните цели. По решение на учредителя в консултация с управителния съвет фондацията може да разходва средства и за други, допуснати от закона, общественополезни цели, свързани с антикорупция, различни от посочените в предходната алинея.

Предмет на дейност

Организиране на събития, кампании, дискусии, конференции и обучения, съгласно целите на фондацията и други колективни прояви. Извършва свързана с целите си издателска и разпространителска дейност. Изгражда партньорска мрежа с други организации, както и съвместни проекти с неправителствени организации, държавни и общински институции в областта на антикорупцията и гражданския активизъм, както и с отделни частни и юридически лица, свързани с целите на фондацията; Оказва юридическа, организационна, техническа и всякаква друга подкрепа, съгласно устава на фондацията и българското законодателство, и изработва анализи, стратегии и други документи в сферите на своята компетентност; Извършва целеви мониторинг на публичната и медийната среда, както и на работата на публичните институции; Приема сигнали, свързани с корупция и злоупотреба с власт и ги насочва към съответните институции. Извършва всички други позволени от закона дейности, които биха спомогнали за
осъществяване на нейните цели и мисия.

Управителен орган

Управител

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
МИРОСЛАВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 27.10.2016 27.10.2021

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...