Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДЕТСКИ РАДОСТИ
176925608
20151029004
Сдружение
обл. Варна, общ. Варна, Варна
ул.Евлоги Теоргиев, №20, вх. 3, ет. 3

Данни за съдебна регистрация

Варненски окръжен съд
44
91

Цели

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики и развитието на гражданското общество, образованието, културата; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция
на деца и младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; да подпомага дейности, свързани с опазването на околната среда; да улеснява интегрирането на младите хора в обществото, насърчаване на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация; да насърчава сътрудничеството с български и международни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ес; да спомага за развитието на интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и др; да допринася за разбиране многообразието на общата европейска култура и европейските ценности; да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; да защитава социалните интереси на младите хора; да полага усилия за намаляване на агресивността и противообществените прояви на младите хора; насърчава младежите да участват в управлението на общините, регионите и страната; участва в разработването на местни, регионални и национални
стратегии във всички сфери на обществения живот, засягащи младите хора; да съдейства за изграждане и утвърждаване на значимостта на музикалната култура сред младите и обществото; да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи младежи в страната и чужбина; да повишава квалификацията на младежите и ги насърчава за постигане на по-добри постижения; да участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с
потребностите и интересите на младите хора; да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и др.Донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и др.Финансиращи институции,
свързани с дейността, насочена за постигане целите на сдружението.

Средства

Осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; участие в български и межд.Програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и др.Финансиращи институции, свързани с целите на сдружението; използва отчисления и дарения от юридически и физически лица от стр щата и чужбина, приходите от рекламна дейност и спонсорство както и приходи от културни мероприятия; доброволен труд и други разрешени от законите дейност; организиране и финансиране на мероприятия и програми както и поддържане и създаване на помещения, необходими за постигане целите на сдружението; провеждане на концертни изяви, на музикални и спортни мероприятия както и осъществяване на всякакви помощни дейности за осъществяване целите на сдружението, които не против оречат на законите на Република България .

Предмет на дейност

Осъществяване на контакти и съвместна дейност със <родни организации от страната и от чужбина; организиране провеждането на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и др.Мероприятия по проблемите, свързани с целите на
сдружението; дискусии, лекции, симулационни игри, към които ще се стреми да привлече младите хора от страната и чужбина чрез обмени по съответни програми, изготвяне на такива програми; разработване на стратеши и практики в областта на
младежкия обмен и сътрудничество и лобиране в полза на тяхната реализация; лобиране за изграждане на специализирани общински комисии по младежките проблеми; програми и проекти за защита на гражданските, социалните и трудови права на
младежите; развиване на мрежа от клубове по задоволяване интересите на младите хора в свободното им време; приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество и комуникационните технологии; разработване и прилагане
на образователни, информационни и квалификационни програми за ученици, студенти, работници и служители; създаване на информационни фондове, участие в национални международни програми, подпомагане на др.Организащи, работещи по същите теми, стимулиране и подпомагане на личностната {еализация на младите хора; популяризиране чрез списания, бюлетини, 6poiiiypn, плакати, материали от конференции и др.Подобни издания, чрез ел.Средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на медии, институции, организации и общество към сдружението и към актуалн ите проблеми на младите хора; иницииране и подкрепа на активни граждански дейности, ориентирани към младите
хора; изследване проблемите на младежта; провел сдане на социална дейност и организиране на акции за хора в неравностойно социално положение; информационна дейност, насочена към превенция по отношение реша зането на проблеми като спин,
наркомании, полово предавани болести, сексуална култур; i, насилието сред младите хора и др.; издаване на информационни, рекламни и пропагандни материали във връзка с проблемите на младите хора .

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ 05.08.2015 05.08.2020
БИЛЯНА МИРЧЕВА ИЛИЕВА 05.08.2015 05.08.2020
НИКОЛАЙ СТЕФКОВ СТЕФАНОВ 05.08.2015 05.08.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...