Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДЕТСКИ РАДОСТИ
176925608
20151029004
Сдружение
обл. Варна, общ. Варна, Варна
ул.Евлоги Теоргиев, №20, вх. 3, ет. 3

Данни за съдебна регистрация

Варненски окръжен съд
44
91

Цели

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики и развитието на гражданското общество, образованието, културата; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция
на деца и младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; да подпомага дейности, свързани с опазването на околната среда; да улеснява интегрирането на младите хора в обществото, насърчаване на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация; да насърчава сътрудничеството с български и международни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ес; да спомага за развитието на интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и др; да допринася за разбиране многообразието на общата европейска култура и европейските ценности; да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; да защитава социалните интереси на младите хора; да полага усилия за намаляване на агресивността и противообществените прояви на младите хора; насърчава младежите да участват в управлението на общините, регионите и страната; участва в разработването на местни, регионални и национални
стратегии във всички сфери на обществения живот, засягащи младите хора; да съдейства за изграждане и утвърждаване на значимостта на музикалната култура сред младите и обществото; да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи младежи в страната и чужбина; да повишава квалификацията на младежите и ги насърчава за постигане на по-добри постижения; да участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с
потребностите и интересите на младите хора; да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и др.Донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и др.Финансиращи институции,
свързани с дейността, насочена за постигане целите на сдружението.

Средства

Осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; участие в български и межд.Програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и др.Финансиращи институции, свързани с целите на сдружението; използва отчисления и дарения от юридически и физически лица от стр щата и чужбина, приходите от рекламна дейност и спонсорство както и приходи от културни мероприятия; доброволен труд и други разрешени от законите дейност; организиране и финансиране на мероприятия и програми както и поддържане и създаване на помещения, необходими за постигане целите на сдружението; провеждане на концертни изяви, на музикални и спортни мероприятия както и осъществяване на всякакви помощни дейности за осъществяване целите на сдружението, които не против оречат на законите на Република България .

Предмет на дейност

Осъществяване на контакти и съвместна дейност със <родни организации от страната и от чужбина; организиране провеждането на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и др.Мероприятия по проблемите, свързани с целите на
сдружението; дискусии, лекции, симулационни игри, към които ще се стреми да привлече младите хора от страната и чужбина чрез обмени по съответни програми, изготвяне на такива програми; разработване на стратеши и практики в областта на
младежкия обмен и сътрудничество и лобиране в полза на тяхната реализация; лобиране за изграждане на специализирани общински комисии по младежките проблеми; програми и проекти за защита на гражданските, социалните и трудови права на
младежите; развиване на мрежа от клубове по задоволяване интересите на младите хора в свободното им време; приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество и комуникационните технологии; разработване и прилагане
на образователни, информационни и квалификационни програми за ученици, студенти, работници и служители; създаване на информационни фондове, участие в национални международни програми, подпомагане на др.Организащи, работещи по същите теми, стимулиране и подпомагане на личностната {еализация на младите хора; популяризиране чрез списания, бюлетини, 6poiiiypn, плакати, материали от конференции и др.Подобни издания, чрез ел.Средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на медии, институции, организации и общество към сдружението и към актуалн ите проблеми на младите хора; иницииране и подкрепа на активни граждански дейности, ориентирани към младите
хора; изследване проблемите на младежта; провел сдане на социална дейност и организиране на акции за хора в неравностойно социално положение; информационна дейност, насочена към превенция по отношение реша зането на проблеми като спин,
наркомании, полово предавани болести, сексуална култур; i, насилието сред младите хора и др.; издаване на информационни, рекламни и пропагандни материали във връзка с проблемите на младите хора .

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ПЛАМЕН ********* НАЙДЕНОВ 05.08.2015 05.08.2020
БИЛЯНА ********* ИЛИЕВА 05.08.2015 05.08.2020
НИКОЛАЙ ********* СТЕФАНОВ 05.08.2015 05.08.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...