Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ТЕО
123762943
20140531013
Фондация
обл. Стара Загора, общ. Казанлък, Казанлък
ул." Трапезица", №1, вх. Б, ет. 2, ап.13

Данни за съдебна регистрация

Старозагорски окръжен съд
1
2

Цели

Да насърчава, съдейства и подпомага развитието на природо- научното и техническото творчество на младите хора, като разходва имуществото си за оказване на съдействие за получаването на природо- научни и технически знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомагане обучението, специализацията квалификацията и преквалификацията на младите хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и всички области на знанието, изискващи развит интелект, стимулиране младежката научно - техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност, подпомагане разпространението на  природо - научни, технически и икономически знания и информация, подпомагане изграждането и модернизацията на материалната база за природо - научна и техническа дейност.

Предмет на дейност

 Подпомагане и развитие на школата по приложна математика и физика, гр. Казанлък с ръководител Теодосий Теодосиев, подпомагане извършването на лекционна дейност с широк кръг от лектори, подпомагане организирането на лагер школи с надарени ученици през периода на учебните ваканции,подпомагане надарени ученици в затруднено материално положение, учредява награди, осигуряване техническа и материална обезпеченост на лаборатории, учебни кабинети, технологични центрове, лагер - школи, чрез/ но не само/, закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди, измервателна апаратура, изготвяне на учебни, олимпиадни и всякакви помощни материали, подпомагане обзавеждането на работилница за изработване, поддръжка и размножаване на експериментални постановки , подпомагане обзавеждането и ремонтирането на бази за лагер -школи.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА 07.04.2014 07.04.2019
ИВАН ЯНКОВ ОРТАКЧИЙСКИ 07.04.2014 07.04.2019
БЕЛОСЛАВ МАНЧЕВ БЕЛЧЕВ 07.04.2014 07.04.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...