Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ТЕО
123762943
20140531013
Фондация
обл. Стара Загора, общ. Казанлък, Казанлък
ул." Трапезица", №1, вх. Б, ет. 2, ап.13

Данни за съдебна регистрация

Старозагорски окръжен съд
1
2

Цели

Да насърчава, съдейства и подпомага развитието на природо- научното и техническото творчество на младите хора, като разходва имуществото си за оказване на съдействие за получаването на природо- научни и технически знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомагане обучението, специализацията квалификацията и преквалификацията на младите хора с изявени способности в областта на природните науки, техниката и всички области на знанието, изискващи развит интелект, стимулиране младежката научно - техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност, подпомагане разпространението на  природо - научни, технически и икономически знания и информация, подпомагане изграждането и модернизацията на материалната база за природо - научна и техническа дейност.

Предмет на дейност

 Подпомагане и развитие на школата по приложна математика и физика, гр. Казанлък с ръководител Теодосий Теодосиев, подпомагане извършването на лекционна дейност с широк кръг от лектори, подпомагане организирането на лагер школи с надарени ученици през периода на учебните ваканции,подпомагане надарени ученици в затруднено материално положение, учредява награди, осигуряване техническа и материална обезпеченост на лаборатории, учебни кабинети, технологични центрове, лагер - школи, чрез/ но не само/, закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди, измервателна апаратура, изготвяне на учебни, олимпиадни и всякакви помощни материали, подпомагане обзавеждането на работилница за изработване, поддръжка и размножаване на експериментални постановки , подпомагане обзавеждането и ремонтирането на бази за лагер -школи.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
СВЕТЛАНА ********* СТЕФАНОВА 07.04.2014 07.04.2019
ИВАН ********* ОРТАКЧИЙСКИ 07.04.2014 07.04.2019
БЕЛОСЛАВ ********* БЕЛЧЕВ 07.04.2014 07.04.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...