Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ИНВЕСТИЦИИ И РЕСУРСИ ЗА ЧОВЕКА
176936213
20151030011
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ж.к.Младост 1, бл. 32, вх. Д, ап.54

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
21879
612

Цели

Подпомагане на устойчивото социално развитие чрез подкрепа за демократичното институционално развитие, трансграничното сътрудничество, гражданското участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и наднационално ниво, прозрачност и отчетност на управлението, на силното и отговорно местно самоуправление и на принципите на индивидуална свобода и неотменимост на човешките права.

Средства

Организиране на форуми, конференции и семинари, обучения, дискусии, кръгли маси др. свързани с повишаване информираността на различни целеви групи по теми, свързани с целите на сдружението, обмяна на опит и добри практики. Развиване на разнообразни форми на сътрудничество с местни, регионални и национални неправителствени организации и институции на местната и централна власт, включително трансгранично сътрудничество. Организиране на спортни събития и
семинари за повишаване на информираността и капацитета за справяне с икономическите и житейските реалности на представители на маргинализирани и уязвими групи. Изпълнение на проекти, финансирани от институциите на ЕС и
други национални, европейски и чуждестранни донорски организации. Стимулира изграждането и стопанисването на спортни обекти и съоръжения. Организира семинари и всякакви културни мероприятия.

Предмет на дейност

Подобряване на средата за живот на гражданите, развиване на духовни и материални ресурси, организиране и провеждане на семинари, срещи, дискусии, спортни събития и др. с образователна цел.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
РАДКА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА 01.10.2015 01.10.2020
ПЛАМЕН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 01.10.2015 01.10.2020
РОСЕН СЛАВЕЕВ ДИМИТРОВ 01.10.2015 01.10.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...