Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ЕВРОРЕГИОНИ
175530191
20080929003
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
район Оборище, ул"Васил Априлов", №3
[email protected], 0896 610 709;

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
16264
455

Цели

1. Консолидира експертния и консултантския потенциаладминистративните институции и структурите на гражданското общество на страната за развитие на българскoто общество като част от европейското общество, базирано на знания. 
2. Стимулира и създава условия за обсъждане и развитие на законодателни и регулаторни инициативи, анализ на правните рамки и нормативи и формулиране на потребностите от конструктивни изменения.
3. Осигурява и разпространява информация за европейските, национални и регионални политики,инициативи, добри практики, обществени фондове, регулаторни рамки, закони и нормативи върху които е основано развитието на европейските държави.
4. Осъществява мониторинг и подкрепа на устойчивите тенденции за развитие в отделните региони на България.

5. Осигурява достъпност и прозрачност при реализирането на европейски и национални политики и инициативи, подкрепящи регионалното развитие, а също така и при провеждането на конкурси и реализирането на обществено значими регионални проекти.
6. Повишава уменията и капацитета на експерти, консултанти и ръководители на публични институции, организации и фирми за подготовка, ръководство и управление на обществени и бизнес проекти.
7. Подпомага повишаването на качеството и методическото ниво на ръководителите и участниците в обществено значимите проекти за регионално развитие. Извършва обучения и създава условия за необходимата им сертификация.
8. Проектиране, реализация и разпространение на ефективни модели за управление на регионалното развитие на широка обществена и социална основа.
9. Подпомага устойчивото социално, икономическо, технологично, културно и духовно развитие на гражданите, обществените групи, общините, областите и регионите в Р България и осъществяване на международно сътрудничество в тази насока, като насочва усилията си и изразходва средствата си за развитие и утвърждаване на духовните, хуманитарните и демократични ценности на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката,
културата, техниката, технологиите и физическата култура; подпомагане на развитието на МСП,  повишаване на тяхната конкурентоспособност и потенциал за иновации; за подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на равноправието, социалната интеграция и личностната реализация; защита на човешките права и околното среда; други цели, определени със закон за благотворителни.
. Основни средства са:
1. Събиране и разпространение на информация за подкрепящите регионалното развитие европейски и национални политики и инициативи, фондове, консултации, обучения и други мероприятия и събития. Създаване на структурирана база данни с удобна за участващите в 

процесите на регионалното развитие инструменти за навигация, търсене, създаване на партньорски връзки, разработване и управление на проекти и др. Разработване на обучителни, адаптивни и подпомагащи модули – включително и в интернет.
2. Организиране на различни форми и създаване на инструменти в интернет за обсъждане и дискутиране на актуални проблеми в регионалното развитие.
3. Реализиране на европейски и национални проекти и инициативи, обмяна на положителен опит и мултипликация на добри практики. 
4. Мониторинг, анализ и организация на различни форми, включително и в интернет, за дискусии, обсъждане и обратна връзка на актуални проблеми на регионалното развитие и възможностите създадени от европейските структурни фондове. 
5. Изграждане на онлайн платформа осигуряваща прозрачност и информираност, и стимулираща нарастването на капацитета на участниците в социално-икономическия процес на развитие.
6. Разработване на онлайн инструменти за формиране на екипи, партньорства и съвместна работа по проекти. Създаване на онлайн инфраструктура за организационното функциониране на национална мрежа от експерти.
7. Защита и налагане на основните демократични права, социални и морални ценности на съвременната цивилизация, включително равноправие и отказ от всякаква дискриминация; решаване в сътрудничество и с други заинтересовани страни на съществуващи екологични, здравни, културни и икономически проблеми на лицата и социалните групи.

Предмет на дейност

СДРУЖЕНИЕТО ще разходва своето имущество съгласно своя устав за:
1. Изграждане на комуникационни канали за разпространение на информация и осигуряване на прозрачност за европейските, националните и регионални политики, обществени фондове, регулаторни рамки, закони и нормативи, върху които се основава развитието и иновациите на европейската икономика. 
 

2. Изграждане на интернет платформа за представяне и осъществяване на взаимодействия и консолидация на научния, експертния и консултантски потенциал на страната. Създаване на възможности за реализиране на партньорски връзки, изграждане на екипи за работа по проекти, обмен на информация, знания и други съвместни дейности.
3. Установяване на постоянно действащи форми, повишаващи знанията и уменията на членовете на СДРУЖЕНИЕТО за управление на проекти и организиране на школи и семинари за разпространение на знания, обучение и тренинг. Развиване на постоянно действащи форми за обучение, включително и в интернет; внедряване и мултиплициране на положителен опит; разпространение на доказали своята ефективност добри практики.

За постигане на своите цели СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, а именно:
1. Извършване на консултантски услуги, семинари, обучения, проучвания, анализи, мониторинг.
2. Предоставяне на консултации и експертна помощ на  организации и лица, по подготовка, кандидатствуване,  защита и изпълнение на национални и европейски проекти.
3.Организиране на конференции, семинари, симпозиуми, срещи, курсове и практически занятия за решаване на въпроси по проблеми свързани с регионалното развитие на общините, както и превод и издаване на помощна литература, справочници, мултимедийни носители и други помагала с образователни цели в тази насока.
4.Създаване и поддържане на Интернет портали за обмен на информация, мнения и идеи сред най-широки слоеве и социални групи, ползващи новите комуникационни и информационни технологии.
4.Организиране на курсове по дистанционно обучение за нуждите на различни социални групи и лица.

5.Участие в проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, свързани със обмен на информация.
6. Изграждане на социални мрежи посредством съвременните информационни и комуникационни технологии.
7.Други дейности, свързани с основните цели на СДРУЖЕНИЕТО.

Управителен орган

Общо събрание и Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ЙОНЧЕВ 10.06.2008 10.06.2013
МИХАИЛ АТАНАСОВ ТАЧЕВ 10.06.2008 10.06.2013
ВЛАДИМИР РАДЕВ АНГЕЛКОВ 10.06.2008 10.06.2013
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ 10.06.2008 10.06.2013
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ 10.06.2008 10.06.2013

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...