Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ЕВРОРЕГИОНИ
175530191
20080929003
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
район Оборище, ул"Васил Априлов", №3
[email protected], 0896 610 709;

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
16264
455

Цели

1. Консолидира експертния и консултантския потенциаладминистративните институции и структурите на гражданското общество на страната за развитие на българскoто общество като част от европейското общество, базирано на знания. 
2. Стимулира и създава условия за обсъждане и развитие на законодателни и регулаторни инициативи, анализ на правните рамки и нормативи и формулиране на потребностите от конструктивни изменения.
3. Осигурява и разпространява информация за европейските, национални и регионални политики,инициативи, добри практики, обществени фондове, регулаторни рамки, закони и нормативи върху които е основано развитието на европейските държави.
4. Осъществява мониторинг и подкрепа на устойчивите тенденции за развитие в отделните региони на България.

5. Осигурява достъпност и прозрачност при реализирането на европейски и национални политики и инициативи, подкрепящи регионалното развитие, а също така и при провеждането на конкурси и реализирането на обществено значими регионални проекти.
6. Повишава уменията и капацитета на експерти, консултанти и ръководители на публични институции, организации и фирми за подготовка, ръководство и управление на обществени и бизнес проекти.
7. Подпомага повишаването на качеството и методическото ниво на ръководителите и участниците в обществено значимите проекти за регионално развитие. Извършва обучения и създава условия за необходимата им сертификация.
8. Проектиране, реализация и разпространение на ефективни модели за управление на регионалното развитие на широка обществена и социална основа.
9. Подпомага устойчивото социално, икономическо, технологично, културно и духовно развитие на гражданите, обществените групи, общините, областите и регионите в Р България и осъществяване на международно сътрудничество в тази насока, като насочва усилията си и изразходва средствата си за развитие и утвърждаване на духовните, хуманитарните и демократични ценности на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката,
културата, техниката, технологиите и физическата култура; подпомагане на развитието на МСП,  повишаване на тяхната конкурентоспособност и потенциал за иновации; за подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на равноправието, социалната интеграция и личностната реализация; защита на човешките права и околното среда; други цели, определени със закон за благотворителни.
. Основни средства са:
1. Събиране и разпространение на информация за подкрепящите регионалното развитие европейски и национални политики и инициативи, фондове, консултации, обучения и други мероприятия и събития. Създаване на структурирана база данни с удобна за участващите в 

процесите на регионалното развитие инструменти за навигация, търсене, създаване на партньорски връзки, разработване и управление на проекти и др. Разработване на обучителни, адаптивни и подпомагащи модули – включително и в интернет.
2. Организиране на различни форми и създаване на инструменти в интернет за обсъждане и дискутиране на актуални проблеми в регионалното развитие.
3. Реализиране на европейски и национални проекти и инициативи, обмяна на положителен опит и мултипликация на добри практики. 
4. Мониторинг, анализ и организация на различни форми, включително и в интернет, за дискусии, обсъждане и обратна връзка на актуални проблеми на регионалното развитие и възможностите създадени от европейските структурни фондове. 
5. Изграждане на онлайн платформа осигуряваща прозрачност и информираност, и стимулираща нарастването на капацитета на участниците в социално-икономическия процес на развитие.
6. Разработване на онлайн инструменти за формиране на екипи, партньорства и съвместна работа по проекти. Създаване на онлайн инфраструктура за организационното функциониране на национална мрежа от експерти.
7. Защита и налагане на основните демократични права, социални и морални ценности на съвременната цивилизация, включително равноправие и отказ от всякаква дискриминация; решаване в сътрудничество и с други заинтересовани страни на съществуващи екологични, здравни, културни и икономически проблеми на лицата и социалните групи.

Предмет на дейност

СДРУЖЕНИЕТО ще разходва своето имущество съгласно своя устав за:
1. Изграждане на комуникационни канали за разпространение на информация и осигуряване на прозрачност за европейските, националните и регионални политики, обществени фондове, регулаторни рамки, закони и нормативи, върху които се основава развитието и иновациите на европейската икономика. 
 

2. Изграждане на интернет платформа за представяне и осъществяване на взаимодействия и консолидация на научния, експертния и консултантски потенциал на страната. Създаване на възможности за реализиране на партньорски връзки, изграждане на екипи за работа по проекти, обмен на информация, знания и други съвместни дейности.
3. Установяване на постоянно действащи форми, повишаващи знанията и уменията на членовете на СДРУЖЕНИЕТО за управление на проекти и организиране на школи и семинари за разпространение на знания, обучение и тренинг. Развиване на постоянно действащи форми за обучение, включително и в интернет; внедряване и мултиплициране на положителен опит; разпространение на доказали своята ефективност добри практики.

За постигане на своите цели СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, а именно:
1. Извършване на консултантски услуги, семинари, обучения, проучвания, анализи, мониторинг.
2. Предоставяне на консултации и експертна помощ на  организации и лица, по подготовка, кандидатствуване,  защита и изпълнение на национални и европейски проекти.
3.Организиране на конференции, семинари, симпозиуми, срещи, курсове и практически занятия за решаване на въпроси по проблеми свързани с регионалното развитие на общините, както и превод и издаване на помощна литература, справочници, мултимедийни носители и други помагала с образователни цели в тази насока.
4.Създаване и поддържане на Интернет портали за обмен на информация, мнения и идеи сред най-широки слоеве и социални групи, ползващи новите комуникационни и информационни технологии.
4.Организиране на курсове по дистанционно обучение за нуждите на различни социални групи и лица.

5.Участие в проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, свързани със обмен на информация.
6. Изграждане на социални мрежи посредством съвременните информационни и комуникационни технологии.
7.Други дейности, свързани с основните цели на СДРУЖЕНИЕТО.

Управителен орган

Общо събрание и Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
КИРИЛ ********* ЙОНЧЕВ 10.06.2008 10.06.2013
МИХАИЛ ********* ТАЧЕВ 10.06.2008 10.06.2013
ВЛАДИМИР ********* АНГЕЛКОВ 10.06.2008 10.06.2013
ВЛАДИМИР ********* ПАВЛОВ 10.06.2008 10.06.2013
ВАЛЕРИ ********* ЖАБЛЯНОВ 10.06.2008 10.06.2013

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...