Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО КИКБОКС И МУАЙ ТАЙ
103233092
20040310003
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
бул. "Васил Левски", №75, ет. 7, ап.706
052 644 307, 644 308, 606 306

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
20940
361

Цели

да членува в международни организации по КИК-БОКС, МУАЙ ТАЙ и осъществява представянето на клубовете в тях; да съдейства за възпитаването на спортистите в дух на патриотизъм, висока нравственост и уважение към законите на Република България и общочовешките ценности и универсални човешки права, уредени във Всеобщата декларация за правата на човека и основите свободи; да допринася за провеждане на единна възпитателна, методическа, спортно-учебна, тренировъчна и състезателна дейност в областта на спортовете КИК-БОКС, МУАЙ ТАЙ в страната; да организира или да съдейства за организацията на провеждането на националните първенства и турнири по КИК-БОКС, МУАЙ ТАЙ; да ръководи и контролира процеса на формирането на национални отбори по кик-бокс, муай-тай и селекцията на елитни състезатели в сектор "Високо спортно майсторство", както и при подготовката и участието им на международни първенства, турнири и прояви; да организира подготовката на инструктори и съдийски състав; да изработи правилник с общи усилия и съдейства за осъществяването на спортен трансфер; да съдейства за обезпечаването на спортно оборудване и екипировка; да съдейства за развитие на физическата култура и спорта, пропагандиране на здравословен начин на живот, координиране дейността на членовете си в областта на физическото възпитание и спортовете кик-бокс и муай тай, и взаимодействие на държавни и обществени организации при формиране и осъществяване на националната спортна политика, съдействие за комплексно обвързване на физическото възпитание и спорт със здравеопазването, развитие на детско-юношеския спорт.

Предмет на дейност

Сдружението има спомагателна стопанска дейност с предмет: изграждане, ремонт и стопанисване на спортни обекти и съоръжения, подготовка на състезатели, участие в специални състезания, предоставяне спортни услуги на граждани, отдаване под наем на собствено имущество, продажба на права за радио-телевизионни и други права на разпространение, възлагане за изработка или изработване на спортни значки, купи и медали, флагове, флайъри, рекламни материали, билбордове, спортни съоръжения и пособия, както и други дейности, свързани с основния предмет на дейност на сдружението.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ДИМИТЪР ********* СПАСОВ 11.01.2017 11.01.2022
НИКОЛАЙ ********* СКИПАРНОВ 11.01.2017 11.01.2022
НАСКО ********* СТОЯНОВ 11.01.2017 11.01.2022
СТЕФАН ********* МАРИНОВ 11.01.2017 11.01.2022
ДИМИТЪР ********* АНГЕЛОВ 11.01.2017 11.01.2022
ВИКТОР ********* МЕЛАМЕД 11.01.2017 11.01.2022
НИКОЛАЙ ********* РАЧЕВ 11.01.2017 11.01.2022
РУСКО ********* ТУРМАНОВ 11.01.2017 11.01.2022
АНГЕЛ ********* ИВАНОВ 11.01.2017 11.01.2022

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...