Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

АЛТРУИСТ
175836170
20150119002
Сдружение
обл. Варна, общ. Варна, Варна
ул. "Балик", №8, ап.2
052 9953 32; 0894 360 178

Данни за съдебна регистрация

Варненски окръжен съд
30
168

Цели

Утвърждаване и развитие на гражданското общество по посока на промяна на социалните и културни модели на поведение, за премахване на предразсъдъците, на обичайните и други практики, основани на идеята за подчинението или превъзходството на един човек над друг; превенция и намаляване на насилието във всичките му разновидности, форми и прояви, както и намаляване и предотвратяване на негативните последици от насилието върху извършителя, жертвата и обществото; издирване и отдеференциране на групи и лица от двата пола и от всички възрасти, маргинални по отношение на насилието във всичките му разновидности, форми и прояви.

Средства

превенция на насилието и в частност работа с извършители на насилие от двата пола и от всички възрастови групи; предоставяне на директни услуги на извършители на насилие, а именно: -консултиране по телефона; кризисна интервенция; психологическо консултиране; дългосрочна психотерапия; фамилно консултиране; социално посредничество; юридическо консултиране; предоставяне на рехабилитационни услуги на извършители на насилие, а именно: организиране на фокус-групи; организиране на дроп-ин-център; организиране на групи за взаимопомощ; обучение на специалисти за работа с маргинални по отношение на насилието лица и групи; разработване, апробиране и въвеждане на програми за превъзпитание и социализиране на групи и лица от двата пола и от всички възрасти маргинални по отношение на насилието във всичките му разновидности, форми и прояви; провеждане на обучения на педагогическия персонал в детските градини, училищата и специализираните институции, по проблемите на насилието и агресията сред младите хора; разработване и прилагане на специални и специализирани програми за мотивация, консултация, обучение и образование, квалификация и преквалификация, спорт, както и за други начини за превъзпитание на лица, извършили насилие, както и за интеграция и реинтеграция на криминално проявени лица, осъдени на лишаване от свобода за извършено насилие, излежали ефективна присъда или с наложена пробация; изработване и реализиране на иновационни и близки до младите хора програми, дейности и прояви с цел популяризиране на ненасилието; съвместна работа със средствата за масова информация за осъществяване основните цели на сдружението превенция на насилието във всичките му разновидности, форми и прояви в това число и спрямо животни и промяна на социалните    и културни модели на    поведение, за премахване на предразсъдъците,   на обичайните и други практики,    основани на идеята за подчинението или превъзходството на един човек над друг; участие в международни програми и проекти в областта на превенция на насилието; организиране на проучвания, семинари и обучения с цел осъществяване на необходимите социално- икономически и правни реформи в страната, свързани с целите на сдружението; участие в мероприятия, целящи реформиране на българската съдебната система и адаптирането й към европейските и световни стандарти; разработване и прилагане на модели за взаимодействие и сътрудничество с държавни институции, местна власт, правителствени и неправителствени организации при работа с групи и лица от двата пола и от всички възрасти, маргинални по отношение на насилието във всичките му разновидности, форми и прояви; организиране и провеждане на социологични проучвания за проблемите на групи и лица от двата пола и от всички възрасти, маргинални по отношение на насилието във всичките му разновидности, форми и прояви.

Предмет на дейност

 Посредничество, организиране на семинари и обучения на членовете   си и на лицата, свързани с дейността на сдружението; издателска и разпространителска дейност, рекламна дейност и връзки с обществеността, организация и провеждане на образователни     курсове, клубна дейност, консултантски, рекламни, информационни, програмни, образователни, посреднически услуги.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
АЛБЕНА КРЪСТЕВА ДИМОВА 27.10.2014 26.10.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...