Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ
175557181
20081119001
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. "Съборна", №2
888145748

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
16423
580

Цели

Развитие на образованието и културата; Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество; Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.  Сдружението е учредено с цел да подпомага опазването, изучаването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. В този смисъл асоциацията се стреми: Да подпомага развитието на археологическите проучвания и да разширява обмена на археологическа информация;   Да утвърждава критериите за научност и опазване при управлението и интерпретацията на археологическото наследство; Да утвърждава етичните и научни стандарти в областта на археологията; Да подпомага и развива професионалното образование в областта на археологията;  Да защитава правата и интересите на археолозите в България;  Да популяризира сред широка общественост работата и професията на археолога;  Да установява и развива връзки със сродни международни организации.

Средства

Подпомага провеждането на археологически изследвания; набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението;  организира срещи, образователни курсове, летни школи, семинари, лекции, конференции, изложби и други публични и образователни прояви, свързани с археологията;  разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на сдружението; изготвя и разпространява експертни оценки и аналитични продукти по практически, научни, правни и образователни проблеми на археологическото наследство; сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си; информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата;  осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина; организира и участва в международни прояви, програми и проекти. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИЛИЯ ********* КУЛОВ 27.05.2008 27.08.2012
МАРТИН ********* ХРИСТОВ 27.05.2008 27.08.2012
ГЕОРГИ ********* МАЙСТОРСКИ 27.05.2008 27.08.2012
ГЕОРГИ ********* НЕХРИЗОВ 28.05.2008 27.08.2012
МАРИЯ ********* ГЮРОВА 27.05.2008 27.08.2012
ЯВОР ********* БОЯДЖИЕВ 27.05.2008 27.05.2012
КАЛИН ********* ДИМИТРОВ 27.05.2008 27.08.2012
КАЗИМИР ********* КОНСТАНТИНОВ 27.05.2008 27.08.2012
ТОТКО ********* СТОЯНОВ 27.05.2008 27.08.2012

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...