Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ
175557181
20081119001
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. "Съборна", №2
888145748

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
16423
580

Цели

Развитие на образованието и културата; Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество; Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.  Сдружението е учредено с цел да подпомага опазването, изучаването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. В този смисъл асоциацията се стреми: Да подпомага развитието на археологическите проучвания и да разширява обмена на археологическа информация;   Да утвърждава критериите за научност и опазване при управлението и интерпретацията на археологическото наследство; Да утвърждава етичните и научни стандарти в областта на археологията; Да подпомага и развива професионалното образование в областта на археологията;  Да защитава правата и интересите на археолозите в България;  Да популяризира сред широка общественост работата и професията на археолога;  Да установява и развива връзки със сродни международни организации.

Средства

Подпомага провеждането на археологически изследвания; набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението;  организира срещи, образователни курсове, летни школи, семинари, лекции, конференции, изложби и други публични и образователни прояви, свързани с археологията;  разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на сдружението; изготвя и разпространява експертни оценки и аналитични продукти по практически, научни, правни и образователни проблеми на археологическото наследство; сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си; информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата;  осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина; организира и участва в международни прояви, програми и проекти. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КУЛОВ 27.05.2008 27.08.2012
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ 27.05.2008 27.08.2012
ГЕОРГИ АСЕНОВ МАЙСТОРСКИ 27.05.2008 27.08.2012
ГЕОРГИ БОРИСОВ НЕХРИЗОВ 28.05.2008 27.08.2012
МАРИЯ РАНГЕЛОВА ГЮРОВА 27.05.2008 27.08.2012
ЯВОР ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ 27.05.2008 27.05.2012
КАЛИН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ 27.05.2008 27.08.2012
КАЗИМИР ПОПОПКОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ 27.05.2008 27.08.2012
ТОТКО НЕЙКОВ СТОЯНОВ 27.05.2008 27.08.2012

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...