Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
121347628
20021030027
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
бул. Васил Левски", №76, ет. 3, ап.3
office@aip-bg.org, 02 988 50 62, 981 97 91, www.aip-bg.org, 989 34 26

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
2464
13849

Цели

1.) да спомага за осъществяване на конституционното право на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на Конституцията на Р България; 2.) да предлага независима експертна оценка за състоянието на достъпа до информация на гражданите; 3.) да подпомага гражданското участие в решаването на проблеми на местното самоуправление; 4.) да подпомага и обучава граждани, граждански организации при упражняването на правото им на информация; 5.) да подобрява съществуващите в България условия на достъп до информация. За постигане на тези средства Фондацията: 1.) осъществява различни изследователски програми и инициативи; 2.) осъществява експертна и консултантска дейност; 3.) организира дискусии, симпозиуми, семинари, срещи, кръгли маси и др.;4.) участва в проекти и дейности, организирани от други български, чуждестранни и международни организации съобразно целите си; 5.) организира и провежда собствени и по поръчка социологически проучвания и експертни оценки;
6.) привлича изявени експерти, специалисти и личности от чужбина за подпомагане на дейността на фондацията и на други български организации със сходни цели; 7.) разпространява; публикува резултатите от своите проучвания за достъпа на българските граждани до информация от общинските и централни власти; 8.) поддържа връзки със сродни организации в България и чужбина. Фондацията извършва и по стопански начин дейностите, посочени в ал. 1, с цел реализиране на приход за Фондацията, като например платени консултации, издателска дейност, платени обучения, семинари, социологически проучвания. Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на целите на Фондацията.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ 14.01.2016 14.01.2021
НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ 09.04.2012 09.04.2017
СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ 22.12.2006
МАРИАНА ХРИСТОВА МИЛОШЕВА-КРУШ 20.02.2006
ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 03.02.2003
ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА 23.10.1996
ЛЮБА ДИМИТРОВА РИЗОВА 11.03.2002
ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА 23.10.1996
ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ МИТОВ 23.10.1996 12.11.2007
ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ 23.10.1996
ДЕЙВИД МАЙКЪЛ КРУШ 15.02.2001 20.02.2006
ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА 23.10.1996
ГЕОРГИ МИТОВ СТОЙЧЕВ 23.10.1996 22.12.2006
АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ 23.10.1996 20.02.2006

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...