Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ОТГОВОРНА ИГРА
176824559
20150625015
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул.Алабин, №34
02 8129398

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
21356
841

Цели

Предпазване на младите хора от хазарт; превенция и съдействие за лечение на хазарта зависимост; провеждане на отговорна реклама и маркетинг в сферата на хазарта.

Средства

Организира и провежда информационни кампании сред обществото и участниците в хазартни игри за предпазване от и преодоляване на зависимостта от хазарта; получава, разпределя и управлява средства за установяване, профилактика и лечение на
лицата, зависими от хазарта; развива активно сътрудничество с организации в България и чужбина, които имат сходни цели за обмяна на опит и постигане на положителни резултати.

Предмет на дейност

Провеждане на информационни кампании за превенция на младите хора от хазарт; разработване на образователни програми
за: предпазване на децата и младите хора от хазарт; деца с хазартно зависими родители; родители относно рисковете от хазартните игри, организирани онлайн, както и техните последици за децата и младите хора; повишаване на хазартната
култура на гражданите; съдействие за провеждането на професионални срещи и образователни курсове в учебни заведения за превенция на децата и младите хора от хазартна зависимост; създаване на информационни центрове за разясняване на рисковете от развиване на зависимост към хазартните игри, за консултации и насочване към лечебни програми по хазартна зависимост;
издаване на информационни материали - инструкции, насоки, брошури, плакати, стикери и др.; откриване на специализирана телефонна линия за превенция от хазартна зависимост, съвети и насочване към медицински специалисти за лечение на проблемна и патологична склонност към хазартни игри; разпространение на информация и ноу-хау, както и провеждане на
информационни кампании, форуми, дискусии, конференции, семинари и др. за рисковете и негативните последици от хазартната зависимост; разработване на програми за: идентифициране на хората с хазартна зависимост в най-ранен стадий; мерки за самоконтрол за хора с хазартна зависимост; разработване на инструкции, които могат да се ползват от организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора с хазартна зависимост; провеждане на информационни срещи с цел обучение на персонала на организаторите на хазартни игри за разпознаване на хазартна зависимост; съдействие за провеждане на индивидуални и групови терапии на хора с хазартна зависимост; разработване на: стандарти за социално отговорна реклама и маркетинг; ръководства, наръчници, струкции и правила за провеждане на отговорна реклама и маркетинг; дизайн на рекламни съобщения за медиите и интернет страниците на организаторите на хазартните игри; дизайн на рекламни съобщения, стикери и надписи за игралните зали, игралните автомати и други; кандидатстване по проекти, свързани с предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и провеждане на отговорна реклама и маркетинг, които се финансират чрез бюджета на Държавната комисия по хазарта. 

Предмет на допълнителна стопанска дейност: Консултантски услуги; осъществяване на съдействие и партньорство с трети лица; всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
АГНЕ - БРАЖУНАЙТЕ 12.01.2015 12.01.2020
РОСИНА СТРАТИЕВА БОРИСОВА 12.01.2015 12.01.2020
МИЛО СТРАТИЕВ БОРИСОВ 12.01.2015 12.01.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...