Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СТАРТЪП ФЕКТЪРИ
176844088
20150605017
Сдружение
обл. Русе, общ. Русе, Русе
бл. бл. "Бисер", ул. Янтра, №1, вх. Б, ет. 12, ап.35
[email protected]

Данни за съдебна регистрация

Русенски окръжен съд
1653
8

Цели

Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация в областта на предприемачеството. Да развива, популяризира и утвърждава идеите на учениците, студентите и други хора в областта на предприемачеството. Да създава контакти между студенти и други хора с нагласи за предприемачество, както на територията на страната, така и в чужбина, като насърчава развитието на предприемаческия им дух. Да подпомага обмяната на опит и информация между хората с бизнес идеи, менторите
и предприемаческата общност. Да предприема и развива всички инициативи, свързани с предприемаческата култура. Да подкрепя развитието на научните иновации. Да стимулира развитието на стартиращи фирми като намира партньори, финансиране и предоставя опит и добри бизнес практики. Да подпомага и насърчава предприемчивостта на студентите и други хора, стимулирайки социалното предприемачество, като под него се разбира комбиниране на находчивостта на традиционното предприемачество с конкретна цел - промяна на обществото. Да кандидатства и усвоява средства по локални, национални и международни програми. Да създава бизнес програми, които ще бъдат отдавани за ползване на млади предприемачи. Да инициира диалог за оценка, формира и провежда политики за развитие на среда за младите предприемачи. Да повишава познанията на българското предприемачество за възможностите за изготвяне на проекти за финансиране, тяхната обосновка и изпълнение. Да участва в изготвяне на проекти по Европейските структурни фондове, програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, оперативните програми и др. програми, както самостоятелно, така и съвместно с други неправителствени организации, общини, участие в публично-частни партньорства /ПЧП/ като партньор, бенефициент, изпълнители и подизпълнител и др. Да подпомага компетентните държавни органи при формиране на държавната политика, свързана с оформяне на младежка политика, насочена към иновативно предприемачество и реализиране на европейски политики. Да привлича експертен потенциал за разработка и прилагане на успешни проекти в областта на университетското предприемачество, свързани с публично и частно инвестиране. Да подкрепя и допринася за развиването на информационните технологии като ключов сектор, който осигурява възможност за професионална реализация, доходи и растеж на местната икономика в община Русе и националната икономика на Република България. Да развива контакти, отношения и партньорство с национални и международни организации, които споделят целите на сдружението, като реализира съвместни инициативи и проекти с тези организации.

Средства

Издаване на специализирани информационни материали по предприемачество. Организиране и провеждане на национални и международни семинари. Подпомагане и партньорство на организации със сходни цели. Осигуряване на консултантска
помощ по въпроси, свързани със социалното предприемачество. Организиране на състезания за насърчаване развитието на студентските идеи чрез популяризиране, финансиране и менторство. Провеждане на изследвания и проучвания в различни
области, свързани с дейността на сдружението. Организиране на дискусии, семинари, работни срещи и конференции с национално и международно участие. Стимулиране обмяната на опит и добри практики между членовете на сдружението и членовете на организации със сходни цели в страната и в чужбина. Популяризиране целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни дейности. Участие в търгове, конкурси и проекти за реализиране на своите цели като изпълнители и
подизпълнители. Стопанисване и управление на споделени работни места, на които хора с бизнес идеи и предприемаческа ориентация, могат да работят сами или в екип с други хора за реализирането на своите проекти и бизнес начинания.

Предмет на дейност

Стартиране, подкрепяне и осъществяване на проекти, иновативни идеи, изследвания, свързани с целите на сдружението. Подпомагане на лица, които създават иновации в сферата на науката и технологията или желаят да започнат собствен бизнес, като споделят целите на сдружението. Разпространяване и популяризиране на видео, аудио, информационни материали, свързани със стартирането и развитието на бизнес, както и подпомагане разпространението на полезна информация за предприемачеството.
Учредяване на награди. Осъществяване на дейност за привличане на средства, които да се използват за изпълнението на целите на сдружението. Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина. Организиране на
семинари, конференции, национални и международни срещи, свързани с бизнес симулации, обучения, обмен на ноу-хау, работилници. Стопанисване и управление на споделени работни места и обучителни центрове.

Предмет на допълнителната стопанска дейност: Обучителна дейност, която може да включва, но не само възмездно, организиране на информационни събития, платени курсове, семинари и отделни лекции на всякакви теми и по разнообразни обществени проблеми, включително и за подготовка на кадри, с оглед повишаване на знанията и квалификацията, за повишаване на равнището на квалификацията и преквалификацията на безработните. Експертна и консултантска дейност. Издателска дейност. Изпълнение на договори като изпълнител и подизпълнител. Създаване и развиване на стартиращи компании. Създаване на социално-информационна мрежа за комуникация между стартиращи компании, ментори, инвеститори и всички заинтересовани от предприемаческа и изобретателска дейност. Кандидатстване по европейски програми и проекти. Кандидатстване по европейски и национални програми и проекти. Преотдаване на часова или месечна база на наети помещения на лица и фирми. Други дейности, свързани с изпълнението на целите на сдружението, които не противоречат на закона и настоящия Устав.

Управителен орган

Упправителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ШОЛЕКОВ 30.10.2015 19.03.2016
ВИХРЕН КОЦЕВ ГАНЕВ 30.10.2015 19.03.2016
АНЖЕЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА 19.03.2015 19.03.2016
МАРТИН ВЕНЦИСЛАВОВ ПАНАЙОТОВ 19.03.2015 19.03.2016
ЕМИЛИЯН МАРИНОВ ЕНЕВ 19.03.2015 19.03.2016

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...