Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СТАРТЪП ФЕКТЪРИ
176844088
20150605017
Сдружение
обл. Русе, общ. Русе, Русе
бл. бл. "Бисер", ул. Янтра, №1, вх. Б, ет. 12, ап.35
[email protected].

Данни за съдебна регистрация

Русенски окръжен съд
1653
8

Цели

Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация в областта на предприемачеството. Да развива, популяризира и утвърждава идеите на учениците, студентите и други хора в областта на предприемачеството. Да създава контакти между студенти и други хора с нагласи за предприемачество, както на територията на страната, така и в чужбина, като насърчава развитието на предприемаческия им дух. Да подпомага обмяната на опит и информация между хората с бизнес идеи, менторите
и предприемаческата общност. Да предприема и развива всички инициативи, свързани с предприемаческата култура. Да подкрепя развитието на научните иновации. Да стимулира развитието на стартиращи фирми като намира партньори, финансиране и предоставя опит и добри бизнес практики. Да подпомага и насърчава предприемчивостта на студентите и други хора, стимулирайки социалното предприемачество, като под него се разбира комбиниране на находчивостта на традиционното предприемачество с конкретна цел - промяна на обществото. Да кандидатства и усвоява средства по локални, национални и международни програми. Да създава бизнес програми, които ще бъдат отдавани за ползване на млади предприемачи. Да инициира диалог за оценка, формира и провежда политики за развитие на среда за младите предприемачи. Да повишава познанията на българското предприемачество за възможностите за изготвяне на проекти за финансиране, тяхната обосновка и изпълнение. Да участва в изготвяне на проекти по Европейските структурни фондове, програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, оперативните програми и др. програми, както самостоятелно, така и съвместно с други неправителствени организации, общини, участие в публично-частни партньорства /ПЧП/ като партньор, бенефициент, изпълнители и подизпълнител и др. Да подпомага компетентните държавни органи при формиране на държавната политика, свързана с оформяне на младежка политика, насочена към иновативно предприемачество и реализиране на европейски политики. Да привлича експертен потенциал за разработка и прилагане на успешни проекти в областта на университетското предприемачество, свързани с публично и частно инвестиране. Да подкрепя и допринася за развиването на информационните технологии като ключов сектор, който осигурява възможност за професионална реализация, доходи и растеж на местната икономика в община Русе и националната икономика на Република България. Да развива контакти, отношения и партньорство с национални и международни организации, които споделят целите на сдружението, като реализира съвместни инициативи и проекти с тези организации.

Средства

Издаване на специализирани информационни материали по предприемачество. Организиране и провеждане на национални и международни семинари. Подпомагане и партньорство на организации със сходни цели. Осигуряване на консултантска
помощ по въпроси, свързани със социалното предприемачество. Организиране на състезания за насърчаване развитието на студентските идеи чрез популяризиране, финансиране и менторство. Провеждане на изследвания и проучвания в различни
области, свързани с дейността на сдружението. Организиране на дискусии, семинари, работни срещи и конференции с национално и международно участие. Стимулиране обмяната на опит и добри практики между членовете на сдружението и членовете на организации със сходни цели в страната и в чужбина. Популяризиране целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни дейности. Участие в търгове, конкурси и проекти за реализиране на своите цели като изпълнители и
подизпълнители. Стопанисване и управление на споделени работни места, на които хора с бизнес идеи и предприемаческа ориентация, могат да работят сами или в екип с други хора за реализирането на своите проекти и бизнес начинания.

Предмет на дейност

Стартиране, подкрепяне и осъществяване на проекти, иновативни идеи, изследвания, свързани с целите на сдружението. Подпомагане на лица, които създават иновации в сферата на науката и технологията или желаят да започнат собствен бизнес, като споделят целите на сдружението. Разпространяване и популяризиране на видео, аудио, информационни материали, свързани със стартирането и развитието на бизнес, както и подпомагане разпространението на полезна информация за предприемачеството.
Учредяване на награди. Осъществяване на дейност за привличане на средства, които да се използват за изпълнението на целите на сдружението. Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина. Организиране на
семинари, конференции, национални и международни срещи, свързани с бизнес симулации, обучения, обмен на ноу-хау, работилници. Стопанисване и управление на споделени работни места и обучителни центрове.

Предмет на допълнителната стопанска дейност: Обучителна дейност, която може да включва, но не само възмездно, организиране на информационни събития, платени курсове, семинари и отделни лекции на всякакви теми и по разнообразни обществени проблеми, включително и за подготовка на кадри, с оглед повишаване на знанията и квалификацията, за повишаване на равнището на квалификацията и преквалификацията на безработните. Експертна и консултантска дейност. Издателска дейност. Изпълнение на договори като изпълнител и подизпълнител. Създаване и развиване на стартиращи компании. Създаване на социално-информационна мрежа за комуникация между стартиращи компании, ментори, инвеститори и всички заинтересовани от предприемаческа и изобретателска дейност. Кандидатстване по европейски програми и проекти. Кандидатстване по европейски и национални програми и проекти. Преотдаване на часова или месечна база на наети помещения на лица и фирми. Други дейности, свързани с изпълнението на целите на сдружението, които не противоречат на закона и настоящия Устав.

Управителен орган

Упправителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИВАЙЛО ********* ШОЛЕКОВ 30.10.2015 19.03.2016
ВИХРЕН ********* ГАНЕВ 30.10.2015 19.03.2016
АНЖЕЛА ********* ИВАНОВА 19.03.2015 19.03.2016
МАРТИН ********* ПАНАЙОТОВ 19.03.2015 19.03.2016
ЕМИЛИЯН ********* ЕНЕВ 19.03.2015 19.03.2016

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...