Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
131346603
20050623009
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
р-н Студентски, ул."проф.Иван Странски", №7, вх. В, ет. 3, ап.38
[email protected]

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
11774
12376

Цели

Участие в развитието на институционалната среда в България; Утвърждаване на демократичните принципи и принципите на доброто управление в дейността на институциите и на добрите административни практики; Отстояване и защита правата и законните интереси на държавните служители по въпросите на служебните и осигурителните отношения, безопасните и здравословни условия на труд, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация; Утвърждаване на професионална държавна служба, ориентирана към нуждите на обществото.

Средства

За развитието на институционалната среда в България и утвърждаване на демократичните принципи и принципите на доброто управление в дейността на институциите: изготвя анализи, доклади, предложения и становища; участва при провеждане на обществени консултации; консултира и подпомага Министерския съвет и останалите органи на власт; изпълнява и управлява проекти. При подпомагането и защитата на своите членове: набира и разпространява информация, свързана с прилагането на нормативните актове относно държавните служители; подкрепя и подпомага повишаването на професионалната квалификация и служебното развитие на държавните служители; изследва законодателството, регламентиращо държавната служба; привлича експерти и специалисти за консултиране по проблеми, свързани със служебните и осигурителните отношения; подпомага реализирането на защитата при нарушаване статута на държавния служител; определя свои представители за участие в разработването на проекти за нормативни актове и на други принципи и решения относно статута на държавния служител; разработва и реализира проекти и инициативи по значими проблеми, свързани със статута на държавния служител; участва в или си сътрудничи със сродни организации в България и чужбина; представлява своите членове пред изпълнителната, законодателната и местната власт, неправителствени и други сродни организации и международни организации.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ДАНИЕЛА ********* МИХНЕВА 07.06.2016 07.06.2019
СНЕЖАНА ********* МИЛИКИНА 07.06.2016 07.06.2019
ОЛГА ********* ЧЕРНЕВА 07.06.2016 07.06.2019
ЛИЛИЯ ********* КОЛЕВА 07.06.2016 07.06.2019
ИВАНКА ********* РАИЧКОВА 07.06.2016 07.06.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...