Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
131346603
20050623009
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
р-н Студентски, ул."проф.Иван Странски", №7, вх. В, ет. 3, ап.38
[email protected]

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
11774
12376

Цели

Участие в развитието на институционалната среда в България; Утвърждаване на демократичните принципи и принципите на доброто управление в дейността на институциите и на добрите административни практики; Отстояване и защита правата и законните интереси на държавните служители по въпросите на служебните и осигурителните отношения, безопасните и здравословни условия на труд, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация; Утвърждаване на професионална държавна служба, ориентирана към нуждите на обществото.

Средства

За развитието на институционалната среда в България и утвърждаване на демократичните принципи и принципите на доброто управление в дейността на институциите: изготвя анализи, доклади, предложения и становища; участва при провеждане на обществени консултации; консултира и подпомага Министерския съвет и останалите органи на власт; изпълнява и управлява проекти. При подпомагането и защитата на своите членове: набира и разпространява информация, свързана с прилагането на нормативните актове относно държавните служители; подкрепя и подпомага повишаването на професионалната квалификация и служебното развитие на държавните служители; изследва законодателството, регламентиращо държавната служба; привлича експерти и специалисти за консултиране по проблеми, свързани със служебните и осигурителните отношения; подпомага реализирането на защитата при нарушаване статута на държавния служител; определя свои представители за участие в разработването на проекти за нормативни актове и на други принципи и решения относно статута на държавния служител; разработва и реализира проекти и инициативи по значими проблеми, свързани със статута на държавния служител; участва в или си сътрудничи със сродни организации в България и чужбина; представлява своите членове пред изпълнителната, законодателната и местната власт, неправителствени и други сродни организации и международни организации.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ДАНИЕЛА ИВАНОВА МИХНЕВА 07.06.2016 07.06.2019
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА МИЛИКИНА 07.06.2016 07.06.2019
ОЛГА БОНЕВА ЧЕРНЕВА 07.06.2016 07.06.2019
ЛИЛИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА 07.06.2016 07.06.2019
ИВАНКА ДЕНЕВА РАИЧКОВА 07.06.2016 07.06.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...