Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

АНИМАЛ ХОУП ВАРНА
176139530
20121112001
Фондация
обл. Варна, общ. Варна, Варна
ул. "Карамфил", №15, вх. Е, ет. 2, ап.16
[email protected]

Данни за съдебна регистрация

Варненски окръжен съд
32
88

Цели

Участва и подпомага осиновяването на бездомни животни и/или такива от общинските изолатори и приюти.
 Осигурява ветеринарно-медицинска помощ за животни, които се нуждаят от лечение.
Кастрация на бездомни и домашни животни.
 Осигуряване на приемин домове, средства за лечение на тежко пострадали животни.
 Създаване и стопанисване на приюти и кастрационни центрове за бездомни животни.

Средства

Организира проучването на проблемите, свързани с развитието на здравеопазването.Набира и обработва информация, свързана с целите на фондацията.
-	Организира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на фондацията.
-	Подпомага и насърчава организирането на научни конференции и срещи, посветени на проблемите на младежта и образованието.
-	Осъществява и поддържа връзка със средствата за масово осведомявани и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на фондацията.
-	Извършва разяснителна и пропагандна дейност за привличане на дарители от страната и чужбина.
-	Осъществява сътрудничество със сходни по цели и дейности организации.
-	Инициира и партнира в проекти, водещи до осъществяване целите на фондацията.

Предмет на дейност

Допълнителна стопанска дейност: Фондацията ще развива следната стопанска дейност в допълнеине към основната си дейност: сделки с интелектуална собственост, в това число сключване на авторски и лицензионни договори, организиране на конференции, семинари, викторини в страната и чужбина, провеждане базари и други сходни мероприятия, като използва приходите от тази дейност за постигане целите на фондацията.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ДЕЯН АНГЕЛОВ КИРЯЗОВ 10.10.2012 10.10.2015
РОСЕН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ 10.10.2012 10.10.2015
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА БАЙНОВА 10.10.2012 10.10.2015
МАЯ ДИМИТРОВА ГОЛЕМАНОВА 10.10.2012 10.10.2015
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 10.10.2012 10.10.2015

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...