Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

АНИМАЛ ХОУП ВАРНА
176139530
20121112001
Фондация
обл. Варна, общ. Варна, Варна
ул. "Карамфил", №15, вх. Е, ет. 2, ап.16
[email protected]

Данни за съдебна регистрация

Варненски окръжен съд
32
88

Цели

Участва и подпомага осиновяването на бездомни животни и/или такива от общинските изолатори и приюти.
 Осигурява ветеринарно-медицинска помощ за животни, които се нуждаят от лечение.
Кастрация на бездомни и домашни животни.
 Осигуряване на приемин домове, средства за лечение на тежко пострадали животни.
 Създаване и стопанисване на приюти и кастрационни центрове за бездомни животни.

Средства

Организира проучването на проблемите, свързани с развитието на здравеопазването.Набира и обработва информация, свързана с целите на фондацията.
-	Организира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на фондацията.
-	Подпомага и насърчава организирането на научни конференции и срещи, посветени на проблемите на младежта и образованието.
-	Осъществява и поддържа връзка със средствата за масово осведомявани и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на фондацията.
-	Извършва разяснителна и пропагандна дейност за привличане на дарители от страната и чужбина.
-	Осъществява сътрудничество със сходни по цели и дейности организации.
-	Инициира и партнира в проекти, водещи до осъществяване целите на фондацията.

Предмет на дейност

Допълнителна стопанска дейност: Фондацията ще развива следната стопанска дейност в допълнеине към основната си дейност: сделки с интелектуална собственост, в това число сключване на авторски и лицензионни договори, организиране на конференции, семинари, викторини в страната и чужбина, провеждане базари и други сходни мероприятия, като използва приходите от тази дейност за постигане целите на фондацията.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ДЕЯН ********* КИРЯЗОВ 10.10.2012 10.10.2015
РОСЕН ********* АЛЕКСАНДРОВ 10.10.2012 10.10.2015
ВИКТОРИЯ ********* БАЙНОВА 10.10.2012 10.10.2015
МАЯ ********* ГОЛЕМАНОВА 10.10.2012 10.10.2015
СВЕТЛА ********* ДИМИТРОВА 10.10.2012 10.10.2015

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...