Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДЕЦА НА СЛЪНЧЕВА ЗЕМЯ
176934728
20151119003
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
бл. буква 3, ул.Самоков, №28, ет. 1, ап.11

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
21850
550

Цели

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на граиеданското общество, образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на деца и младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки
дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда; улеснява интегрирането на младите хора в обществото, насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация; насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата проблемите на младежта и стимулира диалога мезду младежите от страните членки на ЕС; спомага за развитието интересите и потребностите на младите
хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други; допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности; да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; защита на социалните интереси на младите хора; полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви на
младите хора; насърчава младежите към контрол върху и участие в управлението на общините, регионите и страната; да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи младите хора; да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикалната култура; да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина; да повишава квалификацията на младите гора и насърчаването им за постигане на по-добри постижения; да
участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора; участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена към постигане на целите на Сдружението; други цели, определени със закон.

Средства

Осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с целите на Сдружението;
осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации в страната и чужбина; организиране и провеждане на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и други мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението; дискусии и лекции, симулационни игри, към които ще се стреми да привлече младите хора от страната и чужбина чрез обмени по съответни програми, изготвяне на проекти, съобразно целите на Сдружението; разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество, както и лобиране в полза на тяхната реализация; лобиране за
изграждането на специализирани общински комисии по младежките проблеми към местните парламенти; програми и проекти за защита на гражданските, социални и трудови права на младите хора; развиване на мрежа от клубове за задоволяване интересите на младите хора през свободното им време; приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество, информационните и комуникационните технологии; разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за ученици, студенти, работници и служители; създаване на информационни фондове, участие в национални имеждународни програми, подпомагане на други организации, работещи по същите  теми, стимулиране и подпомагане на личностната реализация на младите хора; популяризира чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и обществото към Сдружението, към актуалните проблеми на младите хора и към развитие на музикалната култура сред младежите; иницииране и подкрепа на активни, гравдански дейности, ориентирани предимно към младите хора; изследване на проблемите на младежта; провеадане на социална дейност и организиране на помощни акции за хора в неравностойно социално положение; информационна дейност, насочена към превенция по отношение решаването на проблеми като СПИН, наркомании, полово предавани болести, сексуална култура, насилието при младите хора и др. подобни; издаване на информационни, рекламни и пропагандиращи материали, отнасящи се до проблеми, касаещи младите хора; използва за постигане на целите си отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина; приходи от реклама и спонсорска дейност; приходи от културни и други мероприятия; доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности; организиране и финансиране на мероприятия и програми, свързани с
дейността Сдружението; създаване и поддържане на помещения, необходими за постигане целите на Сдружението; провеждане на концертни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия; осъществява всякакви помощни дейности за постигане на целите на Сдружението, които не противоречат на националното законодателство.

Предмет на дейност

Рекламна, издателска, консултантска, информационна, посредническа, спомагателна и друга дейност и сключване на свързаните с тях и необходимите за осъществяването им договори; търговска дейност, насочена към обезпечаване организирането и провеждането на обучителни курсове, лектории, кръгли маси, музикални и спортни мероприятия, ревюта, изложби и конкурси на
регионално и национално равнище, конференции, симпозиуми, семинари, работни съвещания и други подобни мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението; други дейности и услуги, свързани с постигане целите на Сдружението, допустими от националното законодателство.


Допълнителна стопанска дейност: организира провеждане на обучителни курсове, семинари, лектории, кръгли маси, конференции; организиране на " музикални и спортни мероприятия, ревюта, изложби и конкурси на местно, регионално и национално равнище; рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост, консултиране, информационно и фирмено посредничество; отдаване под наем; предоставяне на услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии и офис услуги; реализиране на други дейности, свързани с постигане на целите на Сдружението, допустими от националното законодателство.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ПЛАМЕН ********* НАЙДЕНОВ 25.09.2015 25.09.2020
ЕМАНУЕЛА ********* ДУНИЦОВА 25.09.2015 25.09.2020
НИКОЛАЙ ********* СТЕФАНОВ 25.09.2015 25.09.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...