Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДЕЦА НА СЛЪНЧЕВА ЗЕМЯ
176934728
20151119003
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
бл. буква 3, ул.Самоков, №28, ет. 1, ап.11

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
21850
550

Цели

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на граиеданското общество, образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на деца и младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки
дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда; улеснява интегрирането на младите хора в обществото, насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация; насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата проблемите на младежта и стимулира диалога мезду младежите от страните членки на ЕС; спомага за развитието интересите и потребностите на младите
хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други; допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности; да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора; защита на социалните интереси на младите хора; полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви на
младите хора; насърчава младежите към контрол върху и участие в управлението на общините, регионите и страната; да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи младите хора; да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикалната култура; да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина; да повишава квалификацията на младите гора и насърчаването им за постигане на по-добри постижения; да
участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора; участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена към постигане на целите на Сдружението; други цели, определени със закон.

Средства

Осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с целите на Сдружението;
осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации в страната и чужбина; организиране и провеждане на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и други мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението; дискусии и лекции, симулационни игри, към които ще се стреми да привлече младите хора от страната и чужбина чрез обмени по съответни програми, изготвяне на проекти, съобразно целите на Сдружението; разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество, както и лобиране в полза на тяхната реализация; лобиране за
изграждането на специализирани общински комисии по младежките проблеми към местните парламенти; програми и проекти за защита на гражданските, социални и трудови права на младите хора; развиване на мрежа от клубове за задоволяване интересите на младите хора през свободното им време; приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество, информационните и комуникационните технологии; разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за ученици, студенти, работници и служители; създаване на информационни фондове, участие в национални имеждународни програми, подпомагане на други организации, работещи по същите  теми, стимулиране и подпомагане на личностната реализация на младите хора; популяризира чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и обществото към Сдружението, към актуалните проблеми на младите хора и към развитие на музикалната култура сред младежите; иницииране и подкрепа на активни, гравдански дейности, ориентирани предимно към младите хора; изследване на проблемите на младежта; провеадане на социална дейност и организиране на помощни акции за хора в неравностойно социално положение; информационна дейност, насочена към превенция по отношение решаването на проблеми като СПИН, наркомании, полово предавани болести, сексуална култура, насилието при младите хора и др. подобни; издаване на информационни, рекламни и пропагандиращи материали, отнасящи се до проблеми, касаещи младите хора; използва за постигане на целите си отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина; приходи от реклама и спонсорска дейност; приходи от културни и други мероприятия; доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности; организиране и финансиране на мероприятия и програми, свързани с
дейността Сдружението; създаване и поддържане на помещения, необходими за постигане целите на Сдружението; провеждане на концертни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия; осъществява всякакви помощни дейности за постигане на целите на Сдружението, които не противоречат на националното законодателство.

Предмет на дейност

Рекламна, издателска, консултантска, информационна, посредническа, спомагателна и друга дейност и сключване на свързаните с тях и необходимите за осъществяването им договори; търговска дейност, насочена към обезпечаване организирането и провеждането на обучителни курсове, лектории, кръгли маси, музикални и спортни мероприятия, ревюта, изложби и конкурси на
регионално и национално равнище, конференции, симпозиуми, семинари, работни съвещания и други подобни мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението; други дейности и услуги, свързани с постигане целите на Сдружението, допустими от националното законодателство.


Допълнителна стопанска дейност: организира провеждане на обучителни курсове, семинари, лектории, кръгли маси, конференции; организиране на " музикални и спортни мероприятия, ревюта, изложби и конкурси на местно, регионално и национално равнище; рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост, консултиране, информационно и фирмено посредничество; отдаване под наем; предоставяне на услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии и офис услуги; реализиране на други дейности, свързани с постигане на целите на Сдружението, допустими от националното законодателство.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ 25.09.2015 25.09.2020
ЕМАНУЕЛА ЕМИЛОВА ДУНИЦОВА 25.09.2015 25.09.2020
НИКОЛАЙ СТЕФКОВ СТЕФАНОВ 25.09.2015 25.09.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...