Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

НАШИТЕ НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА
176312861
20120822007
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
район Младост, ж.к. Младост 1 А, бл. 550, вх. 2, ет. 7, ап.43
[email protected], 0889 811 887

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
19408
331

Цели

Разпространение на информация и знания за проблема "недоносено бебе", включващо информационно осигуряване на родителите на недоносени деца по отношение на тяхното лечение и рехабилитация; осигуряване на психологическа и морална подкрепа и повишаване на информационността и активността на обществото във връзка със случаите и статистиката на недоносени бебета; даване гласност на емоционалните и социалните проблеми, съпътстващи отглеждането на недоносеното бебе;
цели - изграждане и поддържане на подкрепяща среда за родители и близки, за всички недоносени деца без значение от социалното положение, етнически произход и религия, физическо и умствено състояние, особености в развитието и/или поведението и необходимост от социална грижа;  ерализиране на дейности свързани със създаването и развитието на гражданското общество; иницииране и участие в дейности по промяна на нормативните актове, свързани с проблемите на недоносените деца; организиране на семинари и обучение по проблемите на недоносените деца и в областта на неонатологията; разработване на проекти и програми, свързани с осигуряването на достъп и участие на всички недоносени деца и техните родители, без значение на различнията, в образователни курсове, групи, семинари и обучения

Средства

Реализиране на проекти свързани с обучението и интеграцията на недоносени деца без значение от социалното положение, етнически произход и религия, физическо и умствено състояние, особености в развитието и/или поведението и необходимост от специални грижи.
Консултиране на семейства с недоносени деца, с цел запознаването им със съвремените методи за лечение и с начина за решаване на емоционалните проблеми и социалните им потребности.
Създаване на възможности за по-ангажирано участие на родителските общности при отглеждане и възпитанието на децата и за здравна превенция.
Повишаване информационността сред българското общество относно състоянието Недоносено дете с цел повишаване качеството на живот на деца и семействата им и въвеждане на добри европейски практики в социалната, образователната и здравната сфера на страната; Осъществяване на контакти за обмяна на опит със сродни организации в България и чужбина, включително но не санмо обмяна на информация с центрове и клиники за лечение и рехабилитация на недоносени деца с с проблем в различни държави и привличане на чуждестранни специалисти за консултации в България, осъществяване контакти с международни организации, специалисти и терапевти с цел внасяне на положителен опит в България;
Проучване, събиране и популяризиране на информацията за съвременните медицински технологии в областта на опазване на общественото здраве; Поемане на инициатива и участие в разработването на проекти за набиране на средства за разясняване и приложение на съвременните медицински технологии в областта на Неонатологията; Поддържане на контакти с медицински специалисти и с други организации в областта на Неонатологията, с цел оказване на съдействие при подготовката за лечение на недоносени бебета; Обучение на специалисти в България за професионална и адекватна работа и терапии на недоносени деца; ИЗвършване на благотворителна дейност , изразяваща се в духовна, материална или друга подкрепа, включително , но не само осигуряване на материална подкрепа за рехабилитацията на деца от семейства с финансови затруднения; Подпомагане на семействата и съдействие при решаване на проблеми, свързани с лечението и отглеждането на недоносени бебета; Подпомагане във връзка с интегрирането на тези децас цел нормалното им развитие икачество на живот, включително след навършване на 18 години; Промяна нагласата на обществото към "различните" чрез информационни и обучителни Национални Кампании с цел: съпричастност към проблемите на недоносените деца и техните родители; Организиране и финансиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на фондацията; Орагнизиране на различни прояви с цел повишаване н обществената подкрепа за деца с проблеми в развитието, следствие недоносеност; Провеждане на различни обучителни курсове, семинари, кръгли маси, работни срещи, конференции, обществени диспути и други подобни за родителите по проблемите на недоносените бебета и в областта на неонатологията, както и изготвяне на предложения за промяна в законодателството, свързани с проблемите на недоносените деца; Реализиране на собствени програми и инициативи в областта на образованието, социалната дейност, спорта и изкуството; Стздаване на "Училище за родители" с цел осигуряване на възможност за достъп до терапии на възможно най-голяма част от недоносените деца в България и активност в посока Фонда за терапии да стане част от държавната политика на страната; Некомерсиално издаване на мултимедийни, информационни бропури, книги, печатни материали и други, свързани с изпълнение целите на Фондацията.
Поддържане на интернет страница за популяризиране на съвременните методи за лечение на недоносени деца, на успехите, потребностите и съпътстващите проблеми на нуждаещите се от лечение деца в България; Използване на медиите (пресата, интернет, телевизия, радио) за популяризиране на дейността на фондацията; Други законни средства за постигане на целите на фондацията;

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
НАДЕЖДА ********* ДРЕНСКА 17.05.2012 17.05.2017
ВИОЛЕТА ********* ВИТАНОВА-БАКАЛОВА 17.05.2012 17.05.2017
НИКОЛИНА ********* СИРИШНИШКА-КОСТОВА 17.05.2012 17.05.2017

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...