Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

МЛАДЕЖИТЕ С ЛИЦЕ КЪМ ЕВРОПА
176936273
20151030014
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ж.к.Манастирски линвади - Б, бл. 16, ап.партер

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
21852
614

Цели

Основна цел на сдружението е да бъде основен фактор в изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на решения в страната; да изгражда положително лице на младите хора и на младежките организации в България; да представлява и защитава интересите на младите хора.

Средства

Организира спортни мероприятия, семинари, срещи, кръгли маси, конференции, симпозиуми и конкурси в България и чужбина; създава условия за организиране, финансиране и осъществяване на конкретни спортни програми и инициативи, образователни,
екологични, мероприятия за насърчаване на младежкия обмен, прилага инициативи за местно младежко развитие, застъпничество пред правителството и изработващите политики, създава и поддържа контакти с физически и юридически
лица от страната и чужбина.

Предмет на дейност

Да предотвратяваме и облекчаваме човешки страдания, без да правим разлика по отношение националност, раса, пол, религия, сексуална ориентация или политически възгледи; да създаваме предпоставки за бъдеща личностна, социална и професионална реализация на младия човек; да работим за изграздане и запазване на общокултурните ценности у младите хора; да оказваме помощ на уязвимите; да закриляме здравето и живота на младите хора; да се борим срещу агресивността и противообществените прояви на младите хора; развитие и подпомагане на солидарност и толерантност сред младите хора, най-вече с цел
засилване на социалната сплотеност е ЕС.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
БЛАГОВЕСТА КРЪСТЕВА АЛИЕВА 25.09.2015 25.09.2020
МАРИАН МИЛЧОВ ГОРАНОВ 25.09.2015 25.09.2020
ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ИЛИЯНОВ 25.09.2015 25.09.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...