Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА
131087043
20040113026
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
район Люлин ж.к."Люлин", бл. 139, ет. 5, ап.17
iped_1@abv.bg, , GSM 0889635160

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
10426
4552

Цели

Развитие на гражданската култура и утвърждаване на ценностите и принципите на демократичния правов ред ; насърчаване на гражданския контрол и популяризиране на формите на гражданско участие в управлението; усъвършенстване на механизмите, осигуряващи прозрачност и отчетност в публичната среда; увеличаване капацитета на публичната администрация и подобряване управлението в публичния сектор; повишаване информираността на обществото по въпросите на европейските политики и застъпничество по обществено значими теми пред националните органи на Европейския съюз; Проучване и изследване на процесите в публичната среда и огласяване на състоянието й.

Средства

Осъществяване на програми и внедрителски проекти за прилагане на нови подходи и методи в дейността на публичната администрация; извършване на проучвания за степента на реформираност на публичната администрация и изследване на динамиката на процесите, протичащи в публичната сфера; подкрепа и участие в граждански инициативи и организиране на структури за информиране, образование и консултиране на гражданското общество относно спазването на човешките права, способите за достъп до обществена информация и механизмите за контрол върху управлението; организиране на конференции, семинари и тренинги; координиране и осъществяване на съвместна дейност с други местни и чуждестранни организации, органи и лица, заети с аналогична дейност, както и членство или участие в дейността на други юридически лица.

Предмет на дейност

Разпространяване на идеи и информация, създаване на партньорства и реализиране на програми и проекти, насочени към: развитие на гражданското общество; създаване на условия за гарантиране спазването на правата и законните интереси на гражданите;    застъпничество по обществено значими теми пред нациоталните органи и органите на Европейския съюз; въвеждане на модерните интеренет технологии; въвеждане на нови социални технологии и други обществени инициативи, отговарящи на целите на сдружението; организиране и провеждане на : младежки дейности; доброволчески дейности; дейности, свързани със защита на избирателните права на гражданите.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
СВЕТЛА ДИМИТРОВА МАРКОВА 17.06.2008 17.06.2013
БОЯНКА ЦАНКОВА КЪНЧЕВА 17.06.2008 17.06.2013
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 17.06.2008 17.06.2013
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ЦАНКОВ 17.06.2008 17.06.2013
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ 17.06.2008 17.06.2013
СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 17.06.2008 17.06.2013
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА 17.06.2008 17.06.2013

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...