Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО
176943442
20151126009
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, Волуяк
ул. Пламък, №7

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
21939
600

Цели

Осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в териториалните поделения на агенцията по заетостта по реда но чл. 40 от ЗНЗ, в това число но не само осигуряване на подкрепена и/или защитена заетост, чрез участие, управление, разработване и/или реализация на проекти, програми и мерки за заетост от обществен интерес, с национален и/или регионален характер, включително но не само такива от националният план за действие по заетостта и/или регионални програми и мерки, както и схеми за безработни и/или заети лица от оперативните програми и други международни, европейски и национални донорски програми;
Създаване на специализирани центрове за:
S реализация на дейности по предоставяне на комплекс от социални услуги*, социална
рехабилитация и интеграция, социално правно консултиране и социално включване; ^ професионално и дуално обучение**; S професионално ориентиране и кариерно консултиране**;
Реализиране на дейности и /или доставка на обучения в ключови компетентности, обучение на възрасни, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, насочване към програми и мерки за заетост и/или обучение;
Реализиране на дейности чрез ваучери;
Реализиране на дейности за обучение на възрасни включително но не само и чрез процеси реализирани на електронни платформи за дистанционен и/или учебно тренировъчен метод на обучение;
Реализиране на дейности за подпомагане развитието на гражданското обществото, в частност на младите хора и лицата в пред пенсионна възраст в Република България;
Реализиране на дейности за защита на обществените интереси, социално предприемачество, образование и обучение; формиране на нови подходи за социален диалог на национално, секторно и регионално ниво;
Реализиране на дейности за формиране на нови подходи за социален диалог на национално, секторно и регионално ниво;
Реализиране на дейности за създаване на мрежи и партньорства с националната и местната власти, както и с на неправителствения сектор на национално и международно ниво;
Реализиране на дейности за организиране и участие в обществени дискусии, форуми и събития по теми от обществен интерес;
Насърчаване участието в развитието на обществото на хора в неравностойно социално положение;
Реализиране на дейности за борба с проявите на дискриминация по всички белези;
Реализиране на дейности за интеграция на мигранти;
Реализиране на дейности за международен обмен на опит и адаптирането и прилагането му на местно ниво ;
Защита интересите на уязвими групи от населението пред държавните и общински органи на власт и да създаде по-благоприятни условия за живот. Представителност.
Популяризиране на провежданите инициативи за и със младите хора, които да спомагат за премахване на безработицата и повишаване стандарта им на живот ;
Участие в проекти и партньорства на регионално, национално, европейско и международно ниво. Представителност и издателска дейност.

Средства

разработва и реализира проекти и програми за заетост от обществен интерес с национален и регионален характер;
Организира и провежда обществени мероприятия, масови изяви и кръгли маси по проблеми на обществото;
Организира семинари, дискусии, курсове и екскурзии с образователна цел;
Изгражда информационен масив, необходим за дейността на Сдружението;
Подбира, изготвя, защитава и реализира на проекти, свързани с целите на сдружението;
Съвместно работи с образователните институции, със сродни организации, поддържа връзки с общественността;
Дава становища и прави предложения пред органите и организациите с право на законодателна инициатива съгласно Конституцията на Република България за необходими и целесъобразни промени в нормативната уредба, касаеща правата и интересите наличността;
Сезира с мотивирано становище компетентните органи с право на законодателна инициатива при констатиране на несъответствия на закони с международни конвенции, касаещи правата и интересите на личността, по които Република България е страна.
Прави необходимите постъпки и работи по проекти за получаване на парични средства от социални и други фондове, за подпомагане и осигуряване на социално слаби и лица в социален и здравен риск;
Сътрудничи си с органите на здравеопазването, за подобряване на здравното обслужване и здравната профилактика на хора, намиращи се в здравен и социален риск;
Сътрудничи си с органите по заетост, социални дейности , свързани с младежки инициативи;
Развива благотворителна дейност;
Участва в международни прояви, свързани с дейността му;
Предприема действия за защита на правата и интересите на членовете си при нарушения или пренебрегването им от страна на държавните органи, монополни стопански организации и други подобни, по въпроси от общ интерес;
Разработва и внася в държавните органи и ведомства предложения, анализи, експертизи и други в интерес на подобряване на начина на живот на младите хора;
Разработва и /или участва в изготвянето на стратегии за младежта, обсъжда ги държавни органи и съдейства за тяхното реализиране;Издава информационни и помощни материали;
Предоставя помощ и консултации при разработване и кандидатстване по международни и национални проекти, в т.ч. фондове на Европейския съюз, внасяне на проекти за решения в органите на местото самоуправление;
Установява контакти и съдействие за равноправни отношения с държавни и общински, стопански и нестопански организации и лица;

Предмет на дейност

Осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в териториалните поделения на агенцията по заетостта по реда но чл. 40 от ЗНЗ, в това число но не само осигуряване на подкрепена и/или защитена заетост, чрез участие, управление, разработване и/или реализация на проекти, програми и мерки за заетост от обществен интерес, с национален и/или регионален характер, включително но не само такива от националният план за действие по заетостта и/или регионални програми и мерки, както и схеми за безработни и/или заети лица от оперативните програми и други международни, европейски и национални донорски програми, представителство, закрила и подпомагане развитието на гражданското обществото, в частност на младите хора и лицата в пред пенсионна възраст в Република България, защита на обществените интереси, социално предприемачество, образование и обучение; формиране на нови подходи за социален диалог на национално, секторно и регионално ниво, създаване на мрежи и партньорства с националната и местната власти, както и с на неправителствения сектор, организиране и участие в обществени дискусии, форуми и събития, създаване на специализирани центрове за реализация на дейности по предоставяне на социални услуги*, социална рехабилитация и интеграция*, професионално и дуално обучение**, професионално ориентиране и кариерно консултиране**, обучение в ключови компетентности, обучение на възрасни включително но не само и чрез процеси реализирани на електронни платформи за дистанционен и/или учебно тренировъчен метод на обучение , мотивиране за активно поведение на пазара на труда, насочване към програми и мерки за заетост и/или обучение, дейности реализирани чрез ваучери, дейности по борба с проявите на дискриминация по всички белези, дейности по интеграция на мигранти, международен обмен на опит и адаптирането и прилагането му на местно ниво, както и всяка друга незабранена от закона дейност в изпълнение на целите и задачите на сдружението и съгласно Устава.

Управителен орган

управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
РОСАНА ДИМИТРОВА КУПЕНОВА 08.09.2015 08.09.2020
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 08.09.2015 08.09.2020
ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 08.09.2015 08.09.2020

Клонове

# Юридическо лице Организационна форма Седалище и адрес
1 ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО- КЛОН РУСЕ Клон на юридическо лице, регистрирано в Република България обл. Русе, общ. Русе, Русе
2 ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО- КЛОН ВРАЦА Клон на юридическо лице, регистрирано в Република България обл. Враца, общ. Враца, Враца
3 ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО- КЛОН БУРГАС Клон на юридическо лице, регистрирано в Република България обл. Бургас, общ. Бургас, Бургас
4 ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО- КЛОН БЛАГОЕВГРАД Клон на юридическо лице, регистрирано в Република България обл. Благоевград, общ. Благоевград, Благоевград
5 ДРУЖЕСТВО ЗА ЗЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО - КЛОН ПЛОВДИВ Клон на юридическо лице, регистрирано в Република България обл. Пловдив, общ. Пловдив, Пловдив
6 ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО КЛОН ЛОВЕЧ Клон на юридическо лице, регистрирано в Република България обл. Ловеч, общ. Ловеч, Ловеч
7 ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - ДЕМО - КЛОН ВАРНА Клон на юридическо лице, регистрирано в Република България обл. Варна, общ. Варна, Варна

Моля, изчакайте ...