Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАЗЛОГ
175878970
20100607007
Сдружение
обл. Благоевград, общ. Разлог, Разлог
ул."Ст. Стамболов", №1
[email protected], , www.mig-razlog.eu

Данни за съдебна регистрация

Благоевградски окръжен съд
44
44

Цели

Подобряване на икономическото, социалното и културното развитие на община Разлог и повишаване на качеството на живот на населението, при спазване на принципите, залегнали в подхода ЛИДЕР, и чрез осъществяване на дейност в обществена полза в партньорство с местната власт, институциите, частния и неправителствения сектор в сферата на: Разнообразяване на икономическите дейности на територията на община Разлог. Развитие на неземеделски дейности и повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на община Разлог. Опазване на околната среда и биоразнообразието на територията на община Разлог. Съхраняване на уникалността и самобитността на региона.  Развитие на района като предпочитана туристическа дестинация, основано на природни, културни  и човешки ресурси.  Изграждането на местен капацитет, повишаване на обществената активност на територията на община Разлог за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на сдружението чрез изпълнение на Стратегията; Изпълнение на предложената от Сдружението и одобрена от МЗХ Стратегия за местно развитие (СМР) за територията на община Разлог съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18.12.09 г. (за прилагане на стратегиите за местно развитие за управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на Република България; Постигане на заложените в Стратегията цели съгласно изискванията на приложимата нормативна база, Програмата за развитие на селските райони за съответния програмен планови период, както и при стриктното спазване на всички правила и процедури залегнали в текста на Стратегията за територията на действие на МИГ Разлог.
Прилагане на подхода «Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ - мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. при подготовка и изпълнение на стратегия за местно развитие в програмен период 2014-2020 г., в съответствие с приложимата нормативна уредба и целите на стратегията за ВОМР.

Средства

Прилага принципите на подхода ЛИДЕР, политиката на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други програми за развитие, основани на участието на местните общности, спазвайки принципа на децентрализация; /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Кандидатства за финансиране на Стратегията за местно развитие (СМР) на територията на община Разлог пред Управляващия орган на „Програмата за Развитие на Селските Райони" (УО на ПРСР), съгласно утвърдена наредба, правилник и процедура за нейното прилагане. Разработва проектни предложения и кандидатства за финансиране на дейностите по СМР пред други програми и фондове на Европейския съюз. Изпълнява Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог като: Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати от територията на община Разлог; Организира и провежда конкурси за финансиране на проекти по СМР на МИГ, съгласно утвърдени рт УО на ПРСР правилници и процедури за нейното прилагане, като публикува покани за кандидатстване, осъществява прием и административна обработка на заявления за кандидатстване, /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Организира и извършва административна, техническа и експертна оценка на постъпилите заявления за финансиране на местни проекти, съгласно изискванията на Стратегията и приложимата нормативна база в съответния програмен период; Осъществява контрол и мониторинг на финансираните от СМР на МИГ проекти, съгласно утвърдени от УО на ПРСР правилници и процедури за нейното прилагане; Изпълнява всички действия и процедури, произтичащи от договора с МЗХ и действащите нормативни актове. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Популяризира и визуализира етапите на изпълнение на СМР, постигнатите резултати, добрените бенефициенти, полученото финансиране по ПРСР и други програми на Европейския съюз, принципите на подхода „ЛИДЕР" и ВОМР, политиката на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други програми за развитие, основани на участието на местните общности. Инициира и активно участва в обсъждането и изготвянето на стратегически и програмни документи, касаещи местното, регионално и/или национално развитие. Организира и провежда работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите, неправителствените организации и граждани; Работи за изграждане на ефективни партньорства и работа в мрежа чрез повишаване на информираността, експертността и професионалната квалификация на местното население и партньорите в различни форми за обучение и провеждане на информационни кампании; /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Прилага мерки за изграждане на капацитет в общността, спазвайки принципите на подхода ЛИДЕР и ВОМР; Осигурява обмен на информация и успешни практики, чрез поддържане на база данни; Поддържа контакти и партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна и местна администрация, неправителствени и бизнес организации; Създава трайни партньорства, популяризира натрупания опит и споделя добри практики в т.ч. и европейски, чрез участие в различни национални и/или международни мрежи за сътрудничество, работещи за развитие на селските райони; Участва в други сдружения с неправителствени организации - асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина. Развива предоставяне на услуги в съответствие с нуждите на местното население /общност/; Предприема действия и инициативи за засилване на местната идентичност на селските райони; Подпомага развитието на междуобщностното сътрудничество с други селски райони; Предприема действия и инициативи за разширяване на възможностите за достъп до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители; Насърчава методи и ресурси за развитие на територията на община Разлог, чрез развиване на целева и иновативна политика; За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които не противоречат на Конституцията и законите на Република България.

Предмет на дейност

Организиране на цялостния процес по изпълнение  на стратегия за местно развитие на територията на община Разлог, съгласно приложимата за плановия период нормативна уредба, свързана с местните инициативни групи, ПРСР и другите наредби, пртиложими за въсответния програмен период, както и процедурите и правилата, залегнали в самата стратегия. Подготвя и утвърждава Стратегия за Местно Развитие (СМР)  за територията на община разлог; Ръководи, организира и контролира изпълнението на СМР за територията на МИГ- Ралог; Изготвя  проектни предложения и кандидатства за финансиране пред национални, европейски и международни програми и фондове с проекти , допринасящи за постигане на целите на сдружението.Участва в дейности и проекти на територията,които не са предвидени в Стратегия за Местно Развитие (СМР), но допринасят за изпълнение целите на сдружението. Участва в други сдружения и партньорства в страната и чужбина, които допринасят за изпълнение на СМР, прилагане на подхода ЛИДЕР и междуобщностното сътрудничество,според Европейската политика за развитие на селските райони, както и в други партньорства за повишаване на възможностите за икономическо, социалноо и културно развитие на територията на община Разлог.Извършва специализирани проучвания, анализи и оценки; Организира и провежда семинари, конференции и обучения свързани с изграждане на капацитет на местните общности, организации и институции на местно, национално и международно ниво;

Управителен орган

Управителен съвет, Изпълнителен директор

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ВЕНЕТА ********* НАНЕВА - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 12.06.2015 12.06.2020
ЙОРДАН ********* КАЦАРСКИ 05.05.2016 05.05.2021
ВАЛЕРИ ********* ТАТАРСКИ 12.06.2015 12.06.2020
ХРИСТО ********* ЕЛЧИНОВ 12.06.2015 12.06.2020
КРАСИМИР ********* ГЕРЧЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ 12.06.2015 12.06.2020
НАДКА ********* КРОТЕВА 12.06.2015 12.06.2020
КОСТАДИНКА ********* ТОДОРОВА 12.06.2015 12.06.2020
ЕЛЕНА ********* ТУМБЕВА 28.06.2016 28.06.2021

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...