Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

МЕЖДУНАРОДНА СЛАВЯНСКА ОБЩИНА-ПЕРУН-2000
176664948
20140415004
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
район Надежда кв. Требич, ул. "Михаил Маринов", №21 и ул. "Латин Колев" 14 А

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
20754
94

Цели

извършва общественополезни начинания, развива културна, просветна, научна, родолюбива и славянолюбива дейност, за запознаване на своите членове, симпатизанти, подрастващите поколения и обществеността с историята, съвременността и постиженията на родината, с културното наследство и съвременната култура на българския народ и на всички славянски народи, като съдейства за нейното развитие и разпространение; сътрудничи си с българите в чужбина, подпомага техните инициативи за укрепване връзките с отечеството им и другите славянски народи; работи за всестранното сближаване на славянските народи, създаване на траен интерес към славянската общност, осъществява с различни форми на работа културно сътрудничество с тях на равни начала; подпомага изучаването, опознаването, разпространението и развитието на славянската култура и славяноведение, запознава българската общественост с културните постижения на славянските, съседните и други народи; дейността по взаимното сътрудничество, опознаване и сближаване със славянските народи не противоречи на протичащите в Европа обединителни процеси; разработва и приема правилници, програми и други вътрешни нормативни актове свързани с дейността на дружеството, както и представляване на интересите на членовете си, лред национални и международни учреждения и институции.

Средства

За постигане на целите си сдружението: сътрудничи си с църковните настоятелства при храмовете "Св. Вмч. Георги Победоносец", "Св. Никола Мирликийски чудотворец", Св. Мч. "Трифон", "Св. Рождество Христово", читалище "Просвета", 63-то Основно училище "Христо Ботев", кооперация "Сноп", СК "Вихър" в кв. Требич и други сродни и Славянски организации в страната и чужбина; срещи с културни, научни и обществени дейци по въпроси от областта на културата, историята, науката и обществознанието; при възможност организира изнасяне на беседи, научни доклади, рецитали, концерти и събори, срещи с културни, научни и обществени дейци по въпроси от областта на историята, културата и науката и обществознанието; изграждане и поддържане на паметни знаци на видни Славянски личности, и такива борили се за свободата и развитието на България и Славянската идея, за мирен и добър свят; поддържа връзки със сродни организации и институти и с видни дейци на от славянски и не славянски страни, както и с други народи; сътрудничи с научни организации, културни, просветни и обществени организации и институти, в това число и с българската и другите православни църкви; при възможност организира двустранни и многостранни научни срещи, симпозиуми и конференции, свързани със славянската проблематика и участва в такива прояви, организирани от други организации и сдружения в страната и чужбина; поддържа връзки и сътрудничи с организации на българите в чужбина и с техни дейци; при наличност на необходими средства издава подходящи книги, сборници, албуми, календари, диплянки, репродукции, картички, значки, грамоти, плакети, удостоверения, поздравителни адреси в това число ежемесечник, тримесечник, шестмесечник или годишник "Славянски корен" на "Международна Славянска община-Перун-2000"; "организиране.на курсове и изложби, лри-^сигурявано на^финансова-помощ, може да поддържа хор, оркестър, библиотека и читалня; организира на своите членове посещение на исторически и културни паметници и места в страната и чужбина; според възможностите си оказва материална помощ за културна, научна, учебна и обществена дейност; при възможност подпомага болни, бедни, сираци и стари хора; устройва честване на исторически дати и събития, на научни, военни, културни и обществени дейци; осигурява възможност за изява на своите членове у нас и в чужбина в провеждането на курсове, научни програми, семинари, конференции, симпозиуми, конгреси и други изяви свързани с дейността на сдружението.

Предмет на дейност

Допълнителна стопанска дейност: сдружението може ад извършва и допълнителна едйност свързана с основния му предмет на дейност, както следва: издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, отдаване под наем на собствено имущество; търговия с книги, културни артикули и други дейности, непротиворечащи на целите на сдружението и закона. Тази дейност се подчинява на условията и реда определени от законодателството в Република България.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 07.03.2014 07.03.2019
РОМАН РАДОЕВ ИЛИЕВ 07.03.2014 07.03.2019
РУМЕН ГЕРГИНОВ ТАКЕВ 07.03.2014 07.03.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...