Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

МЕЖДУНАРОДНА СЛАВЯНСКА ОБЩИНА-ПЕРУН-2000
176664948
20140415004
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
район Надежда кв. Требич, ул. "Михаил Маринов", №21 и ул. "Латин Колев" 14 А

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
20754
94

Цели

извършва общественополезни начинания, развива културна, просветна, научна, родолюбива и славянолюбива дейност, за запознаване на своите членове, симпатизанти, подрастващите поколения и обществеността с историята, съвременността и постиженията на родината, с културното наследство и съвременната култура на българския народ и на всички славянски народи, като съдейства за нейното развитие и разпространение; сътрудничи си с българите в чужбина, подпомага техните инициативи за укрепване връзките с отечеството им и другите славянски народи; работи за всестранното сближаване на славянските народи, създаване на траен интерес към славянската общност, осъществява с различни форми на работа културно сътрудничество с тях на равни начала; подпомага изучаването, опознаването, разпространението и развитието на славянската култура и славяноведение, запознава българската общественост с културните постижения на славянските, съседните и други народи; дейността по взаимното сътрудничество, опознаване и сближаване със славянските народи не противоречи на протичащите в Европа обединителни процеси; разработва и приема правилници, програми и други вътрешни нормативни актове свързани с дейността на дружеството, както и представляване на интересите на членовете си, лред национални и международни учреждения и институции.

Средства

За постигане на целите си сдружението: сътрудничи си с църковните настоятелства при храмовете "Св. Вмч. Георги Победоносец", "Св. Никола Мирликийски чудотворец", Св. Мч. "Трифон", "Св. Рождество Христово", читалище "Просвета", 63-то Основно училище "Христо Ботев", кооперация "Сноп", СК "Вихър" в кв. Требич и други сродни и Славянски организации в страната и чужбина; срещи с културни, научни и обществени дейци по въпроси от областта на културата, историята, науката и обществознанието; при възможност организира изнасяне на беседи, научни доклади, рецитали, концерти и събори, срещи с културни, научни и обществени дейци по въпроси от областта на историята, културата и науката и обществознанието; изграждане и поддържане на паметни знаци на видни Славянски личности, и такива борили се за свободата и развитието на България и Славянската идея, за мирен и добър свят; поддържа връзки със сродни организации и институти и с видни дейци на от славянски и не славянски страни, както и с други народи; сътрудничи с научни организации, културни, просветни и обществени организации и институти, в това число и с българската и другите православни църкви; при възможност организира двустранни и многостранни научни срещи, симпозиуми и конференции, свързани със славянската проблематика и участва в такива прояви, организирани от други организации и сдружения в страната и чужбина; поддържа връзки и сътрудничи с организации на българите в чужбина и с техни дейци; при наличност на необходими средства издава подходящи книги, сборници, албуми, календари, диплянки, репродукции, картички, значки, грамоти, плакети, удостоверения, поздравителни адреси в това число ежемесечник, тримесечник, шестмесечник или годишник "Славянски корен" на "Международна Славянска община-Перун-2000"; "организиране.на курсове и изложби, лри-^сигурявано на^финансова-помощ, може да поддържа хор, оркестър, библиотека и читалня; организира на своите членове посещение на исторически и културни паметници и места в страната и чужбина; според възможностите си оказва материална помощ за културна, научна, учебна и обществена дейност; при възможност подпомага болни, бедни, сираци и стари хора; устройва честване на исторически дати и събития, на научни, военни, културни и обществени дейци; осигурява възможност за изява на своите членове у нас и в чужбина в провеждането на курсове, научни програми, семинари, конференции, симпозиуми, конгреси и други изяви свързани с дейността на сдружението.

Предмет на дейност

Допълнителна стопанска дейност: сдружението може ад извършва и допълнителна едйност свързана с основния му предмет на дейност, както следва: издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, отдаване под наем на собствено имущество; търговия с книги, културни артикули и други дейности, непротиворечащи на целите на сдружението и закона. Тази дейност се подчинява на условията и реда определени от законодателството в Република България.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
СТЕФАН ********* ВАСИЛЕВ 07.03.2014 07.03.2019
РОМАН ********* ИЛИЕВ 07.03.2014 07.03.2019
РУМЕН ********* ТАКЕВ 07.03.2014 07.03.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...