Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПАШКУЛОВ БГ
177091309
20161116008
Сдружение
обл. Пловдив, общ. Раковски, Раковски
ул. "Георги С. Раковски", №102, вх. А, ет. 3

Данни за съдебна регистрация

Пловдивски окръжен съд
6
71

Цели

Развитието на общественополезна дейност в областта на бойните спортове - бокс, борба и други, които са част от физическата култура, както и да представлява този спортове пред държавните и общински органи, вътрешните и международни спортни организации, подпомагане на социално слабите, инвалидите и нуждаещите се от грижи бивши спортисти по бойни спортове - бокс, борба и други и защита на техните човешки права пред държавни и обществени органи и организации.

Средства

Поддържане и развитие на материалната база на бойните спортове, Развитие на детско юношеските и аматьорски и професионални бойни, спортове - бокс, борба и други. Подпомагане и насърчаване на всички форми за практикуване. За укрепване здравето и дееспособността на своите членове и издигане равнището на аматьорските и професионални бойни спортове - бокс, борба и други, Подготовка на кадри- деца, младежи, жени и мъже, съдействие и подпомагане на тяхната квалификация, Работа за подобряване на квалификацията на спортно - педагогическите кадри и спортните съдии. Популяризация на челния световен и български опит, Създаване условия на своите членове за взаимодействие с трети лица в областта на спорта, Участие в проекти и схеми за развитието на спорта, взаимодействие с органите на местното и държавно управление, създаване на партньорски отношения за популяризиране на спортните дейности, ангажиране на младежки групи за участие в турнирни дейности.

Предмет на дейност

Организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по спорта бойни спортове - бокс, борба и други, подпомагането на социално слабите, инвалидите, нуждаещи се бивши спортисти по бойни спортове - бокс, борба и други, подпомагане за тяхната социална интеграция и личностна реализация. 
Предмет на допълнителна стопанска дейност: Популяризиране, развитие на спортни дейности, спортна подготовка и обучение, организиране и провеждане на спортни мероприятия и състезания на общинско, областно и републиканско ниво, обмен на спортисти и участия извън страната, разпространение на спортни стоки и извършване на спортни услуги; туристическа, рекламна, информационна, продуцентска, маркетингова, мениджърска, трансферна, транспортна и всички други стопански дейности, свързани със спорта и разрешени от закона за юридическите лица с нестопанска цел, Стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ГЕОРГИ ********* ПАШКУЛОВ 03.08.2016 03.08.2020
КАЛОЯН ********* ЗАЙКОВ 03.08.2016 03.08.2020
НИКОЛАЙ ********* ПАШКУЛОВ 03.08.2016 03.08.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...