Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПАШКУЛОВ БГ
177091309
20161116008
Сдружение
обл. Пловдив, общ. Раковски, Раковски
ул. "Георги С. Раковски", №102, вх. А, ет. 3

Данни за съдебна регистрация

Пловдивски окръжен съд
6
71

Цели

Развитието на общественополезна дейност в областта на бойните спортове - бокс, борба и други, които са част от физическата култура, както и да представлява този спортове пред държавните и общински органи, вътрешните и международни спортни организации, подпомагане на социално слабите, инвалидите и нуждаещите се от грижи бивши спортисти по бойни спортове - бокс, борба и други и защита на техните човешки права пред държавни и обществени органи и организации.

Средства

Поддържане и развитие на материалната база на бойните спортове, Развитие на детско юношеските и аматьорски и професионални бойни, спортове - бокс, борба и други. Подпомагане и насърчаване на всички форми за практикуване. За укрепване здравето и дееспособността на своите членове и издигане равнището на аматьорските и професионални бойни спортове - бокс, борба и други, Подготовка на кадри- деца, младежи, жени и мъже, съдействие и подпомагане на тяхната квалификация, Работа за подобряване на квалификацията на спортно - педагогическите кадри и спортните съдии. Популяризация на челния световен и български опит, Създаване условия на своите членове за взаимодействие с трети лица в областта на спорта, Участие в проекти и схеми за развитието на спорта, взаимодействие с органите на местното и държавно управление, създаване на партньорски отношения за популяризиране на спортните дейности, ангажиране на младежки групи за участие в турнирни дейности.

Предмет на дейност

Организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по спорта бойни спортове - бокс, борба и други, подпомагането на социално слабите, инвалидите, нуждаещи се бивши спортисти по бойни спортове - бокс, борба и други, подпомагане за тяхната социална интеграция и личностна реализация. 
Предмет на допълнителна стопанска дейност: Популяризиране, развитие на спортни дейности, спортна подготовка и обучение, организиране и провеждане на спортни мероприятия и състезания на общинско, областно и републиканско ниво, обмен на спортисти и участия извън страната, разпространение на спортни стоки и извършване на спортни услуги; туристическа, рекламна, информационна, продуцентска, маркетингова, мениджърска, трансферна, транспортна и всички други стопански дейности, свързани със спорта и разрешени от закона за юридическите лица с нестопанска цел, Стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПАШКУЛОВ 03.08.2016 03.08.2020
КАЛОЯН ЯНКОВ ЗАЙКОВ 03.08.2016 03.08.2020
НИКОЛАЙ ГЕНОВ ПАШКУЛОВ 03.08.2016 03.08.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...