Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ
175411116
20071211003
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. "Шести септември ", №13 А

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
14293
18498

Цели

Разширяване на общественого внимание към проблемите на деца , лишени от родиштелски грижи; подобряване на условията на живот на децата настанени в специализирани институции и грижи за тяхната интеграция в обществото; съдействие при професионална ориентация за завършващите основни и средни училища, съобразно условията на разара на труда и техните предпочитания и интереси; сътрудничество с държавни и общинских органи и с други организации за усъвършенстване на законодателството в областта на закрила на децата и меценатството.

Средства

Приемане на дарения, , организиране и провеждане на благотворителни мероприятия за набиране на необходимите средства за подобряване на материалната база на домове за настаняване на деца, лишени от родителска грижа; организиране на обществени и медийни кампании за превенция на изоставянето на зеца ; организиране на курсове за професионална ориентация на децата настанени в специализирани институции.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ЯСЕН ********* НИКОЛОВ 25.09.2007 25.09.2012
РЕНИ ********* ОВЧАРСКА 25.09.2007 25.09.2012
СТАНИСЛАВ ********* КИРОВ 25.09.2007 25.09.2012

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...