Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ
175411116
20071211003
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. "Шести септември ", №13 А

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
14293
18498

Цели

Разширяване на общественого внимание към проблемите на деца , лишени от родиштелски грижи; подобряване на условията на живот на децата настанени в специализирани институции и грижи за тяхната интеграция в обществото; съдействие при професионална ориентация за завършващите основни и средни училища, съобразно условията на разара на труда и техните предпочитания и интереси; сътрудничество с държавни и общинских органи и с други организации за усъвършенстване на законодателството в областта на закрила на децата и меценатството.

Средства

Приемане на дарения, , организиране и провеждане на благотворителни мероприятия за набиране на необходимите средства за подобряване на материалната база на домове за настаняване на деца, лишени от родителска грижа; организиране на обществени и медийни кампании за превенция на изоставянето на зеца ; организиране на курсове за професионална ориентация на децата настанени в специализирани институции.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ЯСЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 25.09.2007 25.09.2012
РЕНИ ЦВЕТАНОВА ОВЧАРСКА 25.09.2007 25.09.2012
СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ КИРОВ 25.09.2007 25.09.2012

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...