Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ЗАЕМИ МЯСТОТО СИ В ЕВРОПА
176429104
20151030009
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ж.к.Бъкстон, ул.Вихрен, №23, вх. Е, ап.6

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
19750
709

Цели

Да включва в дневния ред на обществото младите хора и техните инициативи; да бъде основен фактор в изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на решения в страната; да изгражда положително лице на младите хора и на младежките организации в България; да представлява и защитава интересите на младите хора; да предлага и прилага съвременни методи за опазване на околната среда; да насърчава комуникацията, контактите и съвместните проекти в младежкия сектор, както и подпомагане на повишаването на квалификацията на лидерите и специалистите от младежките организации; да подпомага взаимодействието между младите хора в България и страните от Европейския съюз и света; да създава условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите хора в Европа и света; утвърждаване принципите на гражданското общество.

Средства

Организира спортни мероприятия, семинари, срещи, кръгли маси, конференции, симпозиуми и конкурси в България и чужбина; създава условия за организиране, финансиране и осъществяване на конкретни спортни програми и инициативи, образователни, екологични мероприятия за насърчаване на младежкия обмен, прилага инициативи за местно младежко развитие, застъпничество пред правителството и изработващите политики; създава и поддържа контакти с физически и юридически лица от страната и чужбина, осъществява дейности, сходни с тези на сдружението; организира национални и международни работни срещи по проблемите, предмет на дейността, във връзка с осъществяване целите на сдружението; набира средства за финансиране проектите и програмите, насочени към осъществяване целите на сдружението.

Предмет на дейност

Защитаваме социалните интереси на младите хора; да предотвратяваме и облекчаваме човешки страдания, без да правим разлика по отношение националност, раса, пол, религия, сексуална ориентация или политически възгледи; да създаваме предпоставки за бъдеща личностна, социална и професионална реализация на младия човек; да работим за изграждане и запазване на общокултурните ценности у младите хора; да оказваме помощ на уязвимите; да закриляме здравето и живота на младите хора; да се борим срещу агресивността и противообществените прояви на младите хора; развитие и подпомагане на солидарност и толерантност сред младите хора, най- вече с цел засилване на социалната сплотеност в ЕС чрез: даване на възможност на младите хора да изразяват тяхната лична ангажираност чрез доброволни дейности на европейско и международно ниво; привличане на младите хора в действия, насърчаващи солидарността между гражданите в ЕС.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ВАСИЛ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ 02.10.2015 02.10.2020
ЖАНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА 02.10.2015 02.10.2020
АНДРЕЙ БОРИСОВ АНГЕЛОВ 02.10.2015 02.10.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...