Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

БЛУЛИНК
130164711
20061108001
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
район Сердика, бул. "Сливница", №263
[email protected], 9201547;9292151;

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
7756
15439

Цели

Да способства за опазване и съхраняване на околната среда; да подпомага развитието на демокрацията и гражданското общество; да съдейства за утвърждаването на нормите и ценностите на обединена европа в българия; да насърчава развитието, ефективността и единодействието на неправителствения и нестопанския сектор; да създаде независим форум за свободен обмен на информация, свързана с целите на фондацията; да способства за свързването в електронна мрежа на неправителствените организации и останалите участници в обществените процеси.

Средства

Създава електронна информационнна мрежа " БлуЛинк", разпространява знания чрез издателска дейност и други печат, аудио и видео техника, фотография , промоции и други ; разпространява информация чрез елещктронната информационна мрежа , както и чрез традиционните средства за масово осведомяване - печат, радио и телевизия ; организира и участва в национални и международни срещи , конференции, симпозиуми, лектории, курсове , семинари , оказва фиансова , техническа и експертна помощ на неправителствените организации и други юридическки лица ; предлага на неправителствени организации и други юридически и физически лица консултантски услуги .

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ЕВГЕНИЯ ЛЮДМИЛОВА ТАШЕВА 09.07.2011 09.07.2014
АНДРЕЙ ХРИСТОВ РАЛЕВ 09.07.2011 09.07.2014
ПЕТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ 09.07.2011 09.07.2014
ПАВЕЛ ПАВЛОВ АНТОНОВ 09.07.2011 09.07.2014
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА-ПОПОВА 09.07.2011 09.07.2014

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...