Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

БЛУЛИНК
130164711
20061108001
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
район Сердика, бул. "Сливница", №263
[email protected], 9201547;9292151;

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
7756
15439

Цели

Да способства за опазване и съхраняване на околната среда; да подпомага развитието на демокрацията и гражданското общество; да съдейства за утвърждаването на нормите и ценностите на обединена европа в българия; да насърчава развитието, ефективността и единодействието на неправителствения и нестопанския сектор; да създаде независим форум за свободен обмен на информация, свързана с целите на фондацията; да способства за свързването в електронна мрежа на неправителствените организации и останалите участници в обществените процеси.

Средства

Създава електронна информационнна мрежа " БлуЛинк", разпространява знания чрез издателска дейност и други печат, аудио и видео техника, фотография , промоции и други ; разпространява информация чрез елещктронната информационна мрежа , както и чрез традиционните средства за масово осведомяване - печат, радио и телевизия ; организира и участва в национални и международни срещи , конференции, симпозиуми, лектории, курсове , семинари , оказва фиансова , техническа и експертна помощ на неправителствените организации и други юридическки лица ; предлага на неправителствени организации и други юридически и физически лица консултантски услуги .

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ЕВГЕНИЯ ********* ТАШЕВА 09.07.2011 09.07.2014
АНДРЕЙ ********* РАЛЕВ 09.07.2011 09.07.2014
ПЕТКО ********* ЦВЕТКОВ 09.07.2011 09.07.2014
ПАВЕЛ ********* АНТОНОВ 09.07.2011 09.07.2014
НАТАЛИЯ ********* ДИМИТРОВА-ПОПОВА 09.07.2011 09.07.2014

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...