Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ФОРА -ФОНДАЦИЯ ЗА ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ
175018166
20120717013
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. „Добри Христов”, №33
[email protected], тел./(2) 9534100; 8526257, www.fora.bg

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
12808
14691

Цели

Да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество; Да насърчава и утвърждава общностното развитие и подобряване качеството на живот на членовете на общността; Да насърчава активното включване на членовете на общността в процеса на развитието й; Да подкрепя социални и организационни промени в общността на основата на обществените интереси; Да осъществява дейности, свързани с подобряване на капацитета на общността за устойчиво и ефективно използване и мобилизилане на местните ресурси; Да подпомага активното участие на общността във вземането и изпълнението на решения относно нейното развитие; Да популяризира и разработва системно планиране, управление и оценяване в рамките на общността.

Средства

Подпомага общности, институции и организации на местно ниво в дейностите: оценка на нуждите, за развитие; разработване на стратегически и оперативни планове за развитие с участие на представители на местната общност; планиране и осъществяване на камапнии за мобилизиране на ресурси и застъпничество; развитие и предоставянена обществени услуги; организира и осъществява информационни, образователни, застъпнически кампании, свързани с целите на фондацията;  разработва и предоставя методическа помощ/ предоставяне на информация, провеждане на обучения, консултиране, обмен на опит/; организира семинари, конференции и други национални и международни срещи, свързани с целите на фондацията; разработва, разпространява и публикува информационни и образователни материали; осъществява активно сътрудничество с представителите на местната власт, свързано с целите на фондацията; сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина; инициира, подкрепя и осъществява проекти и изследвания, свързани с целите на фондацията; осъществява други законни дейности свързани с целите на фондацията.

Предмет на дейност

 За постигане на своикте цели фондацията може да  извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде  пряко свързана с основната й дейност.Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са :  предоставяне  на услуги/ консултации, оценяване, изследвания и анализи/, свързани с целите на фондацията; изработване, публикация и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целите на фондацията; издаване на информационни  и образователни/ аудио, видео,  и мултимедийни/ материали; предоставяне на обучения, квалификационни и преквалиэикационни курсове, семинари и други обучителни форми; други стопански дейности, които биха  могли да бъдат определини като свързани с основните цели на фондацията и подпомагат тяхното постигане. Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Приходите, набирани от стопанската дейност на фондацията ще бъдат използвани само за постигане на нестопанските цели определени в чл.5  и фондацията няма да разпределя печалба.

Управителен орган

Настоятелство

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
АНДРЕЙ ГОРАНОВ ГОРАНОВ 28.12.2010 28.12.2015
ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 28.12.2010 28.12.2015
МИЛА ЖИВКОВА ГАВРИЛОВА 28.12.2010 28.12.2015
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ 28.12.2010 28.12.2015
МАРИНА ВЕСЕЛИНОВА БРАКАЛОВА 28.12.2010 28.12.2015

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...