Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ФОРА -ФОНДАЦИЯ ЗА ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ
175018166
20120717013
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. „Добри Христов”, №33
[email protected], тел./(2) 9534100; 8526257, www.fora.bg

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
12808
14691

Цели

Да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество; Да насърчава и утвърждава общностното развитие и подобряване качеството на живот на членовете на общността; Да насърчава активното включване на членовете на общността в процеса на развитието й; Да подкрепя социални и организационни промени в общността на основата на обществените интереси; Да осъществява дейности, свързани с подобряване на капацитета на общността за устойчиво и ефективно използване и мобилизилане на местните ресурси; Да подпомага активното участие на общността във вземането и изпълнението на решения относно нейното развитие; Да популяризира и разработва системно планиране, управление и оценяване в рамките на общността.

Средства

Подпомага общности, институции и организации на местно ниво в дейностите: оценка на нуждите, за развитие; разработване на стратегически и оперативни планове за развитие с участие на представители на местната общност; планиране и осъществяване на камапнии за мобилизиране на ресурси и застъпничество; развитие и предоставянена обществени услуги; организира и осъществява информационни, образователни, застъпнически кампании, свързани с целите на фондацията;  разработва и предоставя методическа помощ/ предоставяне на информация, провеждане на обучения, консултиране, обмен на опит/; организира семинари, конференции и други национални и международни срещи, свързани с целите на фондацията; разработва, разпространява и публикува информационни и образователни материали; осъществява активно сътрудничество с представителите на местната власт, свързано с целите на фондацията; сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина; инициира, подкрепя и осъществява проекти и изследвания, свързани с целите на фондацията; осъществява други законни дейности свързани с целите на фондацията.

Предмет на дейност

 За постигане на своикте цели фондацията може да  извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде  пряко свързана с основната й дейност.Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са :  предоставяне  на услуги/ консултации, оценяване, изследвания и анализи/, свързани с целите на фондацията; изработване, публикация и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целите на фондацията; издаване на информационни  и образователни/ аудио, видео,  и мултимедийни/ материали; предоставяне на обучения, квалификационни и преквалиэикационни курсове, семинари и други обучителни форми; други стопански дейности, които биха  могли да бъдат определини като свързани с основните цели на фондацията и подпомагат тяхното постигане. Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Приходите, набирани от стопанската дейност на фондацията ще бъдат използвани само за постигане на нестопанските цели определени в чл.5  и фондацията няма да разпределя печалба.

Управителен орган

Настоятелство

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
АНДРЕЙ ********* ГОРАНОВ 28.12.2010 28.12.2015
ХРИСТО ********* ИВАНОВ 28.12.2010 28.12.2015
МИЛА ********* ГАВРИЛОВА 28.12.2010 28.12.2015
МЕТОДИ ********* МЕТОДИЕВ 28.12.2010 28.12.2015
МАРИНА ********* БРАКАЛОВА 28.12.2010 28.12.2015

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...