Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ
175922438
20100907001
Сдружение
обл. Бургас, общ. Средец, Средец
ул."Лиляна Димитрова, №1
056 842427

Данни за съдебна регистрация

Бургаски окръжен съд
666
78

Цели

Чл. 4. Основните 
     1.Да работи за изпълнение на предложена от Сдружението и одобрена от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) Стратегия за местно развитие (СМР или наричана за краткост Стратегията) за територията на община Средец, съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на Република България (обн. Д.в. бр. 1/05.01.2010 год.);
       2.Да работи за постигане на заложените в СМР цели съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г, както и при стриктното спазване на всички правила и процедури залегнали в текста на СМР за община Средец;
       3.Да осигурява техническа и експертна помощ на всички заинтересовани страни кандидатстващи с проекти по изпълнение на СМР за територията на община Средец, съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ.;
       4.Да работи за социалното, културното и икономическото развитие на община Средец в партньорство с местната администрация, институции, частния сектор, неправителствените организации и представители на всички заинтересовани местни общности;
        5.Да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и устойчивото развитие на общинско, областно, национално и международно ниво;
       6.Да работи за изграждането на местен капацитет, повишаване на обществената активност на територията на община Средец, за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на Сдружението;
        7.Да работи за създаването на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други Местни инициативни групи, създадени в рамката на Подхода Лидер, както и всички други организации и/или институции имащи сходни цели и идеи
        8.Да защитава интересите на членовете си, да ги насърчава към инициативност и стимулира предприемчивостта им за внедряването на иновации и увеличаване на местния капацитет от знания и умения;
       9.Да работи за създаването на партньорски мрежи за сътрудничество по изпълнението на съвместни проекти с други групи по Лидер или сродни организации на регионално, национално и международно ниво.
V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5. Сдружението ще постига своите цели чрез следните

Средства

1.Разработване и прилагане на интегрирани стратегии за местно развитие;
     2.Организиране на многостранни дейности за изграждане на капацитет на местно
ниво с умения за планиране и реализация на интегрирани проекти чрез: изследвания, анализи, обучения, консултации и експертна помощ;
     3.Разработване и участие в осъществяването на регионални, национални и 
международни проекти за развитие на местните ресурси и повишаване на ползите за местните хора и на тяхното европейско самосъзнание;
     4.Организиране и провеждане на конференции, семинари, практически занятия и 
обучения, индивидуални и групови консултации, включително за не членове на Сдружението, лекции, беседи и други, свързани с изпълнението на Стратегията за местно развитие, прилагана от МИГ Средец;
     5.Подготвяне, издаване и разпространение на печатни материали и 
администрирането на собствена електронна страница в Интернет;
     6.Провеждане на дейности, акции и кампании за увличане на децата и младежите 
в постигане целите на Сдружението, като за целта се изгради Регистър с база данни за изявените и даровити деца, ученици и студенти, съпричастни към местното развитие;
      7.Изграждане на ефективни партньорства между обществени и научни 
организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса за постигане на добри практики и трансфер на иновационни идеи за устойчивото развитие на целевата територия (в селско и горско стопанство, в планирането, услугите, туризма и др.);
     8.Предприемане на други подходящи инициативи и мерки за развитие, 
подпомагащи и защитаващи интересите на Сдружението и неговите членове.
VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на дейности по изпълнение на Стратегията за Местно Развитие на територията на община Средец, както и на такива допринасящи постигането целите на Сдружението в сферата на:
   1.Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, 
здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;
   2.Подпомагането на социално слабите, инвалидите и лицата нуждаещи се от 
грижи;
   3.Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
   4.Защитата на човешките права и на околната среда.

VII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 (1) Предметът на дейност на Сдружението е:
   1.Организиране на цялостния процес по изпълнение на Стратегия за Местно
Развитие за територията на община Средец, съгласно нормативната уредба (Наредба № 23 от 18. 12. 2009 г.) и процедурите и правилата залегнали в самата стратегия включително;
   2.Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на
потенциални кандидати от територията на община Средец към Стратегията;
   3.Подготовка и публикуване на покани за кандидатстване с проекти към 
Стратегията съгласно процедурите залегнали в нея;
   4.Осъществяване на техническото обработване (приемане, регистриране, проверка 
за техническа съвместимост) на постъпилите заявления за кандидатстване;
   5.Организиране и провеждане извършването на техническа, административна и 
експертна оценка на постъпилите заявления, съгласно изискванията на СМР и на Наредба № 23 от 18.12.2009 г.;
   6.Организира и провежда заседания на Комисия за избор на проекти към СМР на
община Средец;
   7.Информиране на всички заинтересовани страни, както и контролните и 
управляващи органи на ПРСР за осъществените процедури по избор на проекти;
   8.Подпомагане цялостното осъществяване на одобрените проекти включително, 
отчитането и мониторинг;
   9.Изготвяне на всички изискуеми по смисъла на Наредба №23 от 18.12.09 г. доклади 
свързани с дейността на МИГ и осъществяваната СМР;
   10.Организиране и осъществяване на дейности за изграждане на капацитет на 
местно ниво чрез обучения, консултации и експертна помощ;
   11.Разработване и осъществяване на национални и международни проекти, свързани
със защитата и опазване на околната среда и с устойчивото развитие;
   12.Организиране и провеждане на конференции, семинари, обучения, лекции,беседи 
и други свързани с изпълнението на СМР на територията на община Средец;
   13.Подготвяне и разпространение на бюлетини, брошури, плакати и материали 
свързани с изпълнението на СМР, опазването на околната среда и устойчивото развитие на община Средец;
     14.Въвличане на местната общност в конкретни дейности, свързани с постигане 
на целите на СМР;
     15.Организиране и осъществяване на проучвания, свързани с нуждата за
изграждане на капацитет на местно ниво за осъществяване на дейности по Стратегията;
    16.Организира дейности, акции и кампании за защита и възстановяване на 
околната среда в рамките на закона и по установения ред;
    17.Изграждане на ефективни партньорства между обществени и научни 
организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса в сферата на устойчивото развитие (селско и горско стопанство, туризъм);
    18.Обезпечаване на финансова стабилност чрез изграждане на мрежа от 
партньори, дарителски кампании, проекти за набиране на средства и други подобни;
    19.Осигуряване на постоянен приход на средства за финансиране на дейността си 
според целите и приоритетите на Устава и съгласно нормативната уредба за прилагане на СМР.
     (2) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност само доколкото тя е свързана с предмета на основната нестопанска дейност и използва получените приходи за постигане целите на сдружението и в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Търговския закон и други относими нормативни актове, а именно: 
       1.Разработване, реализиране и координиране на проекти за териториално, регионално и трансгранично сътрудничество с доказани ползи за местните общности;
       2.Проучване, анализиране и прогнозиране на социално- икономическото развитие;
       3.Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на територията;
       4.Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, консултации и обучения за повишаване на информираността на местните общности, фирми, институции и организации срещу заплащане;
       5.Мобилизиране участието на местните власти, бизнеса и социално-икономическите партньори и местните хора в инициативи за популяризиране на региона и привличане на инвеститори;
       6.Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми и др.; Подпомагане и участие в реализацията на политики на компании, насочени към финансиране на дейности в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие на селските райони;
      7.Предоставяне на консултантски услуги и участие в търгове за предоставяне на експертни услуги в сферата на социалната дейност, образованието, социалната интеграция, опазването на околната среда, развитието на бизнес партньорствата, изпълнението на ПРСР, както и други програми и проекти за територията на община Средец, както и на национално и международно ниво в рамките на целите на Сдружението и действащото законодателство;
     8.Предоставяне на платена консултантска помощ, техническа експертиза, анализи и изследвания свързани с целите на фондацията;
     9.Изработване, публикуване и разпространение на материали, книги и брошури, спомагащи дейността на Сдружението;
     10.Предоставянето на конферентни, преводачески и офис услуги, свързани с предмета на основната дейност на Сдружението; Извършване на специализирани преводи;
     11.Разработване на бизнес планове;
     12.Специализирани консултации относно разработване и изпълнение на проекти;
     13.Подизпълнителство по проекти и лобиране на местно, регионално и национално ниво;
     14.Партньорство при изпълнението на проекти с външно финансиране;
     15.Други разрешени от закона дейности, които допринасят за изпълнението на целите и програмите на Сдружението, самостоятелно или съвместно с други юридически лица.
     (3) Сдружението не разпределя печалба.
     (4) Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на МИГ Средец.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
КИРО ДОЙКОВ ТОДОРОВ 07.03.2016 07.03.2021
БОЖИДАР ТОДОРОВ БОЖИНОВ 07.03.2016 07.03.2021
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ 20.07.2010 20.07.2015
ВЪЛКО ТОДОРОВ ВЪЛКОВ 20.07.2010 20.07.2015
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ БЯЛКОВ 20.07.2010 20.07.2015
КЕТА НИКОЛОВА КЪНЕВА 20.07.2010 20.07.2015
ДИМО ИВАНОВ НАЙДЕНОВ 20.07.2010 20.07.2015

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...