Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ЕДИН СВЯТ
176819302
20150326001
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
бул.Цар Освободител, №12

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
20380
14

Цели

Да създава и развива знания, умения и компетенции у деца и младежи в сферата на съвременните технологии, науката, културата, здравеопазването и гражданското общество, да съдейства за усъвършенстване на личните качества и способности на деца и младежи, както и да подпомага тяхната професионална реализация, да повишава информираността и гражданската ангажираност на младите хора, както и да съдейства за тяхното активно включване в обществения и икономически живот, да подпомага борбата с безработицата и насърчаването на заетостта, като в това число работи и за насърчаване на предприемчивостта у младите хора, да съдейства за подобряване връзката между бизнеса и гражданския сектор, да съдейства за развитието на политики за социална интеграция на лица от различни уязвими групи, да сътрудничи с държавни и общински институции, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията, да подкрепя други организации, имащи сходни цели, да насърчава създаването на работни контакти и обмяна на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина.

Средства

Извършване на проучвания, разработване и изпълнение на проекти за постигане на целите на Фондацията, активно сътрудничество със съответните организации и институции, иницииране, оказване на подкрепа и изпълнение на проекти, свързани с инициативи на местните власти и общности, изготвяне и предлагане на социални политики за заетост на
насърчаване на социалното предприемачество, разпространяване на добри практики в областите на работа на организацията, стимулиране обмена на идеи, информация и опит между организациите в сектора, осъществяване на контакти и сътрудничество с чуждестранни организации, работещи в същите области, изпълнение на съвместни проекти с чуждестранни партньори, организиране и провеждане на информационни компании, участие в и популяризиране на иновационни инициативи и стратегии за устойчиво развитие, проучване и популяризиране опита на развитите страни в областта на целите на Фондацията, организиране и провеждане на обучения за изграждане на капацитет в областта на целите на Фондацията, издаване на рекламни и информационни материали, популяризиращи проектите, инициативите и целите на Фондацията

Предмет на дейност

За постигане на своите цели, Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност: предоставяне на платени
консултации, проучвания и анализи, в съответствие с целите на Фондацията, организиране на платени обучения, семинари, конференции, летни лагери и други публични прояви, допринасящи за постигане целите на Фондацията, издателска
дейност, свързана с основните цели на Фондацията.

Управителен орган

Съвет на настоятелите

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ВЕСКА - ИГНАТОВ 08.01.2014 08.01.2020
СВЕТЛА ПЛАМЕНОВА ТОНАШКА 08.01.2014 08.01.2020
РУЖА - ИГНАТОВ 08.01.2014 08.01.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...