Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
131409932
20050518013
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
р-н "ОБОРИЩЕ", бул."КНЯЗ АЛ.ДОНДУКОВ", №82
тел.9849840, 9849857

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
12245
4262

Цели

Основни  да утвърждава и развива свободата на изразяване и правото на информация като основни духовни ценности на гражданското общество; да защитава независимостта на българските национални електронни медии; да защитава и издига престижа на националните електронни медии пред обществеността и да представлява общите им интереси пред държавните и общински органи, стопанските и други субекти в страната; да спомага за повишаване на качеството на българските национални електронни медии; да спомага за изграждане на отношения на лоялна конкуренция между членовете си; да спомага за решаване на стопански въпроси от общ интерес на националните електронни медии; да поддържа взаимното доверие между членовете си; да подпомага обучението на бъдещите кадри в националните електронни медии;
Сдружението постига своите цели чрез следните средства и дейности: организира защитата на общите интереси и правата на своите членове пред държавните и общински органи, обществените организации и стопански субекти, юридически и физически лица; установява постоянни контакти и съдейства за равнопоставени отношения с държавните органи, стопанските субекти и обществените организации; участва в изграждането на органи за саморегулация на медийния сектор и на други браншови организации; организира делови срещи, симпозиуми, семинари, курсове и школи за квалификация и други подобни прояви в страната и чужбина; изразява и отстоява становища и прави предложения за нормативни актове и решения, отнасящи се до дейността на членовете си; съдейства за осъществяване на лоялна конкуренция между членовете си при осъществяване на дейността им; осъществява контакти и представителни функции пред международни организации; координира действията си с други сродни организации в страната и в чужбина; при нужда създава работни групи, консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси; събира и обработва техническа, икономическа, правна и друга информация във връзка с дейността на членовете си; осъществява и други законни дейностти, свъррзани с целите на сдружението.

Сдружението има следния

Предмет на дейност

 организиране на срещи, конференции, семинари и курсове, свързани с дейността на българските национални електронни медии; издаване и разпространение на материали в печатен и електронен вариант, свързани с дейността на българските национални електронни медии; разработване и предлагане на програми и конкретни решения в областта на националните електронни медии.


Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с основните му цели: предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи; изработване, публикация и разпространение на материали, спомагащи за постигане целите на сдружението; организация на обучения, семинари и др.; образуване и участие в търговски дружества съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност; други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на сдружението и подпомагат тяхното постигане.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ВЯРА КОНСТАНТИНОВА АНКОВА 23.04.2014
МАКСИМ ХРИСТОВ МИНЧЕВ 23.04.2014
РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ 23.04.2014

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...