Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ПРОДЖЕКТА
175166154
20070111012
Фондация
обл. Враца, общ. Враца, Враца
район Средец, ул.Лукашов, №10, ет. 5, ап.502
888257404

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
13311
9015

Цели

Да подпомага развиването и утвърждаването на положително мислене, светоглед и житейски нагласи, работата и социалното общуване сред индивиди, организирани групи и общности по утвърдени световни и национални методики, практики и пр.; Да подобри качеството на живот на деца и ученици чрез организиране и предоставяне на услуги за деца, свързани с извънкласни и извънучилишни форми на образование и обучение; Да съдейства за развитие и усъвършенстване на програми и курсове в сферата на обучението и систематичния тренинг на персонала за различни организации и фирми в целия спектър на съвременните индустриални и личностни отношения, като допринася за институционалното изграждане и развитие. Да разработва и осъществява проекти и програми за утвърждаване на балансираното развитие на регионите в България; Да утвърждава принципите на гражданско общество.

Предмет на дейност

Разработва, изпълнява и управлява, включително и финансово, проекти финансирани по предприсъединитетните фондове на ЕС, Структурните и Кохезионния фондове на ЕС; Разработва, изпълнява и управлява проекти, финансирани от държавния бюджет; Разработва и изпълнява проекти и дейности за предоставяне на услуги за деца - създаване на условия, организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни форми на образование и обучение и развитие на човешките ресурси; Подготовка на обучителни материали, организация и провеждане на обучения за организации и институции. Осъществява други законни дейности, свързани с целите на Фондацията. Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целта на Фондацията; Издаване на информационни (аудио, видео и мултимедийни) материали за популяризиране дейността на Фондацията; Създаване на наунопопулярни филми в подкрепа на целите на Фондацията; Организиране на концерти, изложби и други културни форуми, свързани с постигане на целите на Фондацията; Организация на платени обучения, квалификационни и преквалификационни курсове, семинари и др. форми, подпомагащи постигане на целите на Фондацията; Образуване и участие в търговски дружества, съгласно ЗЮЛНЦ, като извършването  на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност; Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на Фондацията и подпомагат тяхното постигане.

Управителен орган

Настоятелство

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
МИЛЕН ХРИСТОВ КОСТОВ 08.03.2014 08.03.2019
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ТРАЯНОВ 08.03.2014 08.03.2019
АЛИКСАНДРА ВЕНЦИСЛАВОВА ПАВЛОВА 08.03.2014 08.03.2019

Клонове

# Юридическо лице Организационна форма Седалище и адрес
1 ПРОДЖЕКТА - КЛОН ХАСКОВО Клон на юридическо лице, регистрирано в Република България обл. Хасково, общ. Хасково, Хасково

Моля, изчакайте ...