Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ГЛОБАЛНА БЪЛГАРИЯ
131001090
20030723020
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ул. “ Славянска”, №2.
9890406

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
9928
10079

Цели

Създаване на силно гражданско общество като предпоставка за интеграцията на България в един глобализиращ се свят и запазване на националното достойнство; Превръщане на България в по-сигурно и обещаващо място за инвестиции и бизнес; Утвърждаване водещата роля на пазарните механизми в икономическите отношения, осигуряване на равен шанс чрез създаване на условия за “честен бизнес” и спазване на етичните норми в деловата активност;Подпомагане контактите между членовете за реализиране на общи идеи и проекти за обществено развитие.

Средства

Участва в обществен дебат чрез: анализ на проблемите в българското общество; формулиране на идеи и стратегии за обществено развитие; съставяне на годишен доклад за състоянието на нацията; Обединява опита, уменията и контактите на членовете за постигане на целите чрез общи проекти; Подпомага други граждански организации със сходни цели и предмет на дейност.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТСЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ 11.10.2002 21.10.2005
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ 21.10.2002 21.10.2005
ФРАНК А. БАУЪР 21.10.2002 21.10.2005
ИВАН ЙОТОВ КРЪСТЕВ 21.10.2002 21.10.2005
КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ 21.10.2002 21.10.2005
САШО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ 21.10.2002 21.10.2005
КРАСЕН СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ 21.10.2002 21.10.2005
ЛЕВОН КАРЕКИН ХАМПАРЦУМЯН 21.10.2002 21.10.2005
ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГЬОЧЕВА 21.10.2002 21.10.2005
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ 21.10.2002 21.10.2005
СВЕТОСЛАВ БОЖКОВ БОЖИЛОВ 21.10.2002 21.10.2005
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА 21.10.2002 21.10.2005

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...