Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
177065150
20160927014
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
район Средец, бул. Цар Освободител, №14, ет. 5
0877969602

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
22614
496

Цели

Непосредствено участие на гражданите в организацията и управлението на българското общество; осигуряване на нормални условия на спокоен и нравствен начин на живот; отстояване идентичността на България; опазване на националните интереси; повишаване на интелектуалните способности /интелектуалното равнище на българите/; повишаване качеството на образованието; преодоляване на разликата във възможностите за развитие, в образователното и социално състояние с водещи нации в Европейския съюз; популяризиране и приложение на добрите практики в други държави за осъществяване на директна демокрация.

Средства

Активност на гражданите; Организиране на обществени обсъждания, дискусии, срещи относно директната демокрация; Пропагандиране на идеите и дейността на Сдружението с разрешените от закона методи и средства; Издаване и участие в издаването на средства за масова информация; Непосредствено участие в разработване на стратегии, нормативни актове и при взимане на политически и икономически решения; Сътрудничество с организации в страната и чужбина, които имат сходни цели и предмет на дейност; Провеждане на събрания, форуми, митинги, манифестации и други законни форми на публични изяви.

Предмет на дейност

Организиране на обществени обсъждания, дискусии, срещи, референдуми, обучения, свързани с директната демокрация; Организиране на набиране и осигуряване на информация за членовете на Сдружението за поддържане на тяхното високо професионално и научно равнище в областта на организацията и управлението и за прилагането на директната демокрация; Разработване и изпълнение на проекти във връзка с директната демокрация и управлението на обществото и държавата; Организиране и осъществяване на консултантска и експертна дейност във връзка с директната демокрация; Участие в международни проекти във връзка с управлението на държавата и прилагането на директната демокрация; Участие в разработването на проекти за нормативни актове, за изменение и допълнение на нормативни актове включително за усъвършенстване на данъчната система и за базовия доход; Организиране и участие в разработване и прилагане на анализи, проучвания, доклади по въпроси на управлението на обществото и на прилагане на директната демокрация; Организиране и осъществяване на контакти с организации от държави-членки на Европейския съюз, от други държави и международни организации във връзка с директната демокрация и базовия доход; Информационно - образователна дейност, издателска дейност, свързана с целите на Сдружението.
Документи за 2016 г.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ВАЛЕРИ ********* ВЕНКОВ 15.08.2016 15.08.2018
ЛИДИЯ ********* ДЕЛИРАДЕВА 15.08.2016 15.08.2018
ГЕОРГИ ********* ВЕЛИЧКОВ 15.08.2016 15.08.2018
БОЖАНКА ********* НЕДЕЛЧЕВА 15.08.2016 15.08.2018

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...