Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ЗЕМЯТА - ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ
115800650
20031208030
Фондация
обл. Пловдив, общ. Пловдив, Пловдив
район Източен, ул.”Ралица”, №3, ет. 1, ап.3.
032/ 62 92 86

Данни за съдебна регистрация

Пловдивски окръжен съд
31
2378

Цели

Да помогне на безимотни и малоимотни семейства, живеещи в селските региони на страната, както и на дребни селскостопански производители, да получат икономическа независимост чрез ефективна и устойчива стопанска дейност; осигуряване на достъп до информация, консултации и обучения за безимотни и малоимотни семейства и дребни селскостопански производители, желаещи да прилагат ефективни методи и практики в областта на селското стопанство; улесняване достъпа до финансови средства за прилагане на ефективни земеделски практики от тези семейства;  насърчаване обучението и реализацията на млади хора от безимотни и малоимотни семейства; лобиране за провеждане на национална политика, стимулираща стопанската дейност на безимотни и малоимотни семейства; стимулиране ефективното участие на НПО при решаване проблемите на безимотните и малоимотни семейства и дребните селскостопански производители;

Средства

Създава и ръководи структури на организацията в региона и страната, поддържа информационна система за членовете и тяхната дейност; създава и управлява фондове за финансиране на проекти, свързани с осъществяване целите на фондацията; създава или участва в създаването у нас и в чужбина на самостоятелни и съвместни специализирани звена, представителства, изследователски центрове, клубове, фондации, сдружения с нестопанска цел, търговски дружества и други по реда определен от закона; организира издателска и популяризаторска дейност, обучения, работни срещи, конференции; предоставя консултантска дейност; разработва модели за ефективна селскостопанска дейност и схеми за тяхното финансиране; стимулира образователни инициативи в селскостопански учебни заведения; лобира пред органите на централната власт, местното самоуправление и финансово-кредитните институции и осъществява партньорство с тях; организира и координира съвместни инициативи на нестопански организации от различни региони.

Предмет на дейност

 За постигане на идеалните си цели, фондацията извършва и допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигането на същите идеални цели. Като стопанска дейност фондацията може да извършва дейностите по чл.7 точки 4, 5 и 7 от устройствения акт.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
КРУМ ХРИСТОВ ХРИСТОВ 05.03.2013 05.03.2018
ГЕОРГИ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ 05.03.2013 05.03.2018
ИВАН ДИМИТРОВ ПЕНОВ 05.03.2013 05.03.2018

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...