Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Указания за ползване

Този портал за електронни административни услуги се поддържа от Министерство на правосъдието. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

За да ползвате електронните услуги на Министерство на правосъдието, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги: http://www.crc.bg/section.php?id=182

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Необходими настройки

Подаването на електронно заявление се извършва на портала на Министерство на правосъдието чрез стандартен уеб браузър – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. За да подпишете заявлението с Вашия електронен подпис, е необходимо в настройките на браузъра да бъде разрешено използването на Java. Подробни инструкции за разрешаване използването на Java може да намерите на следния адрес: http://java.com/en/download/help/enable_browser.xml

Отговорност за чуждо съдържание

Министерство на правосъдието не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Министерство на правосъдието.

Лични данни

Лични данни, които се събират чрез тази интернет страница се обработват от Министерство на правосъдието единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Предоставянето на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Моля, изчакайте ...